Doktorandi

 

Mlékojedy ­– germánské sídliště z počátku doby římské
Chov zvířat, lovectví a rybolov v raném středověku ve světle archeozoologických nálezů z lokality Bajč
Metodika interpretace archeologických expozic žákům mladšího a staršího školního věku
Sídlištní aglomerace starší doby římské v Praze-Bubenči v kontextu střední Evropy
Hrad Týřov, vyhodnocení a interpretace archeologického materiál
Paleolitické a mezolitické osídlení horního Poohří
Nedeštruktívny prieskum včasnostredovekých pražských hradísk
Fenomén keramiky zdobenej brázdeným vpichom a jej postavenie v starom eneolite
Česká místní jména na pozadí vývoje raně středověkého osídlení – Czech place names against the background of early medieval settlement processes
Středověká populace a krajina. Přírodní prostředí venkovských sídlišť ve středověkých Čechách (12. – 15. století)
 

Early medieval settlement of Bavaria slavica and western Bohemia through the lens of toponomastics in comparative geographical distribution alongside archaeological data
Centralizační a decentralizační procesy 14. ‒ 4. století př. n. l. na Moravě
Re-analýza depotových horizontů mladší a pozdní doby bronzové v Západních Karpatech
Sociální a ekonomický potenciál plochých laténských pohřebišť 4. – 3. století př. Kr. ve středních Čechách
Neolitické osídlení v povodí Litovicko-Šáreckého potoka
Archeologie Václavského náměstí (Koňského trhu) v Praze
Transformace krajiny Rakovnicka ve světle hmotných pramenů ve srovnání s novými poznatky detektorové archeologie
Proměna středověké tváře východní části Starého Města pražského
Archeozoologie středověké Prahy
Tématika tržních osad se zaměřením na lokalitu „Staré Město“ u Žďáru nad Sázavou
Bronzová industrie mladší a pozdní doby bronzové z ornice na pomezí východních Čech a severozápadní Moravy
Podoba výroby, distribuce a variant keramiky v závěru doby laténské
Předpoklady vzniku a raný vývoj centrálních míst 13. století v Boleslavském kraji
Sociální struktury raného středověku pohledem antropologie

 

 

 

Úvod > Ústav > Lidé > Doktorandi