Publikační činnost

 

Z historie ediční činnosti

Od roku 1949 se ředitel ústavu profesor Jan Filip podílel jako zakladatel, redaktor a zároveň i první administrátor na vydávání časopisu Archeologické rozhledy (I – 1949), označeného tehdy jako „Informační orgán archeologických a příbuzných vědeckých ústavů v Československu“. Vydavatelem časopisu byl Státní archeologický ústav v Praze. První adresa redakce i administrace byla v sídle Prehistorického ústavu FF UK v Praze I, Břehové ulici č. 7. Od ročníku V (1953) převzalo technickou péči a administraci Nakladatelství ČSAV, redakce však zůstala v Prehistorickém ústavu až do ročníku XVI (1964), kdy přešla do Archeologického ústavu ČSAV, Praha 1, Letenská 4. Vedoucím redaktorem zůstal Jan Filip až do ročníku XXVII (1975).

Ústav pro archeologii vydává v současné době pouze časopis Praehistorica. První svazek časopisu vyšel v roce 1938 a v současné době řada dosáhla čísla XXXIV/2 (2018). Časopis má otevřenou koncepci snadno přizpůsobitelnou aktuální badatelské situaci. Publikuje podle potřeby jak práce monografického charakteru, nebo kulturně monotematické soubory prací (např. z mezinárodních symposií), tak i soubory původních prací z různých časových období, tedy od paleolitu až po vrcholný středověk. Pod tímto odkazem najdete všechny vydané svazky a také některé plné texty ke stažení.

Od roku 1988 do roku 2012 vydával Ústav pro archeologii časopis Studia Mediaevalia Pragensia.

Od roku 1998 byla v Ústavu pro archeologii (dříve v Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou) FF UK v Praze a Ústavu archeologie a muzeologie FF MU v Brně úspěšně obhájena řada doktorských disertačních prací (Ph.D.). Řada z nich si zaslouží svojí vysokou úrovní publikování a právě z těchto důvodů byla zřízena publikační řada Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque (DABP). První svazek (v řadě číslovaný jako 2.) vyšel v roce 2007. V Digitální knihovně FF MU Brno lze všechny svazky DABP stáhnout v pdf.

Další publikace, na kterých se autorsky podíleli členové ústavu najdete pod tímto odkazem.

 

 

Úvod > Věda a výzkum > Publikační činnost