Publikační činnost

 

Ústav pro archeologii vydává v současné době časopis Praehistorica (odkaz na web nakladatelství Karolinum). První svazek časopisu vyšel v roce 1938 a v současné době řada dosáhla čísla XXXV/2 (2021). Pod tímto odkazem najdete všechny vydané svazky a také některé plné texty ke stažení. Časopis má otevřenou koncepci snadno přizpůsobitelnou aktuální badatelské situaci. Publikuje podle potřeby jak práce monografického charakteru, nebo kulturně monotematické soubory prací (např. z mezinárodních symposií), tak i soubory původních prací z různých časových období, tedy od paleolitu až po vrcholný středověk.

Od roku 1988 do roku 2012 vydával Ústav pro archeologii časopis Studia Mediaevalia Pragensia. Některé svazky najdete ke stažení v pdf na webu Centra medievistických studií.

Od roku 1998 byla v Ústavu pro archeologii (dříve v Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou) FF UK v Praze a Ústavu archeologie a muzeologie FF MU v Brně úspěšně obhájena řada doktorských disertačních prací (Ph.D.). Řada z nich si zaslouží svojí vysokou úrovní publikování a právě z těchto důvodů byla zřízena publikační řada Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque (DABP). První svazek (v řadě číslovaný jako 2.) vyšel v roce 2007. V Digitální knihovně FF MU Brno lze všechny svazky DABP stáhnout v pdf.

Další publikace

Publikace, na kterých se autorsky podíleli členové ústavu najdete pod tímto odkazem.

Z historie ediční činnosti

Od roku 1949 se ředitel ústavu profesor Jan Filip podílel jako zakladatel, redaktor a zároveň i první administrátor na vydávání časopisu Archeologické rozhledy (I – 1949), označeného tehdy jako „Informační orgán archeologických a příbuzných vědeckých ústavů v Československu“. Vydavatelem časopisu byl Státní archeologický ústav v Praze. První adresa redakce i administrace byla v sídle Prehistorického ústavu FF UK v Praze I, Břehové ulici č. 7. Od ročníku V (1953) převzalo technickou péči a administraci Nakladatelství ČSAV, redakce však zůstala v Prehistorickém ústavu až do ročníku XVI (1964), kdy přešla do Archeologického ústavu ČSAV, Praha 1, Letenská 4. Vedoucím redaktorem zůstal Jan Filip až do ročníku XXVII (1975).

 

 

Úvod > Věda a výzkum > Publikační činnost