PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.

Konzultační hodiny

  • úterý: 15.00 – 16.00 hod
  • středa: 10.00 – 11.00
  • nebo dle dohody

Specializace: pravěké stavitelství, doba bronzová, ochrana archeologického dědictví

  • osídlení doby popelnicových polí v Podorlicku (ve spolupráci s Muzeem Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou)
  • revize a příprava vyhodnocení archeologického studijního sbírkového fondu FFUK uloženého v Ústavu pro archeologii, zajišťování badatelského provozu a zápůjček
  • aktivity v rámci příprav nové právní úpravy archeologie (za FFUK)

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ

1990-1996 řádné denní studium na FF UK v Praze, obor archeologie-etnologie;

1997-2005 doktorské studium v Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK v Praze, obor pravěká archeologie; 21. 6. obhájila disertační práci na téma Obytné stavby doby bronzové – otázky stavebního a konstrukčního vývoje. Doktorská promoce 18. 10. 2005 (Ph. D.).

1995-2004 zaměstnána ve Státním ústavu památkové péče v Praze (od 1. 1. 2003 změna názvu na Národní památkový ústav – ústřední pracoviště) jako odborný referent (archeolog) v odd. archeologických památek, po reorganizaci v odboru péče o archeologický fond, odd. PAF s působností v Čechách; v letech 1997–2002 vedoucí tohoto odd.

1997-dosud: zaměstnána na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v Ústavu pro archeologii (dř. pro pravěk a ranou dobu dějinnou) jako akademický pracovník

2005 – dosud: zaměstnána na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové na Katedře archeologie jako akademický pracovník.

Působení v zahraničí

krátkodobé přednáškové pobyty (Bratislava, Vratislav)

Přehled  publikační činnosti 

Výzkumné a rozvojové projekty na FFUK

2004: Obytné stavby doby bronzové – otázky stavebního a konstrukčního vývoje (řešitelka, GAUK)

2013: Inovace studijního předmětu Cvičení s archeologickým materiálem 1, 2 (řešitelka, FRVŠ; zaměřen na adaptaci archeologického studijního sbírkového fondu pro výuku; výstupy zde

2019: ArchaeoCentrum Čechy–Bavorsko – Chránit a sdílet společný kulturní prostor (2017-2020, podíl na řešení)

Výzkumné a rozvojové projekty mimo FFUK

2015 a 2017 (FF UHK): interní granty Rekonstrukce archeologických nálezů z pohřebiště u Vojenic pro výuku i výzkum a Exkurze studentů archeologie do archeologické laboratoře v Olomouci (s věcnou návazností na předchozí projekt)

2020 (FF UHK): podíl na řešení doktorandského projektu specifického výzkumu Nové depoty seker ze starší doby bronzové a možnosti jejich interpretace (řešitelka E. Schimerová)

1995-2003 (SÚPP): Státní archeologický seznam ČR (financováno MKČR; 1995-1998 jako spoluřešitel, poté podíl na řešení)

Aktuální pedagogická činnost na FFUK

(Bc)

Dějiny pravěku / Evropa v pravěku a raném středověku (podíl na výuce)

Doba bronzová

Vybrané kapitoly z pravěkého stavitelství

(v přípravě je přednáška Ochrana archeologického dědictví)

Exkurze 1 (podíl na výuce)

Odborná terénní praxe – příležitostně (podíl na výuce)

Cvičení s archeologickým materiálem 1 (podíl na výuce)

Úvod do archeologie pravěku 1,2 (Proseminář pro pravěk)

Semináře pro starší pravěk  (podíl na výuce)

(NMgr)

Evropa v době bronzové

Cvičení s archeologickým materiálem 1

Exkurze (podíl na výuce)

Semináře pro starší pravěk (podíl na výuce)

Vybrané kapitoly z pravěkého stavitelství

Souběžně působí na Katedře archeologie FF UHK (doba bronzová, archeologie a památková péče).

Programy celoživotního vzdělávání

přednášky v rámci Univerzity třetího věku, Univerzity volného času, popř. dalších programů celoživotního vzdělávání

Jiné

  • členka hlavního výboru České archeologické společnosti, zajišťuje spolupráci s Ústavem pro archeologii FFUK při pořádání každoročních odborných kolokvií Archeologické výzkumy v Čechách
  • členka poradního sboru Oddělení pravěku a antického starověku Historického muzea Národního muzea
  • tajemník Východočeské regionální archeologické komise

 

Úvod > Ústav > Lidé > Akademičtí pracovníci > PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.