doc. PhDr. Ivo Štefan, Ph.D.

Zástupce ředitele, koordinátor programu Erasmus

Konzultační hodiny:

  • středa    14.00 – 16.00 hod

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP

1996-2002 FF UK v Praze, Archeologie pravěká a raně středověká – etnologie (Mgr.)

2002-2008 doktorské studium, FF UK v Praze;

2002-2009 odborný pracovník Archeologického ústavu AV ČR, v. v. i.;

2005-2024dosud odborný asistent na FF UK v Praze, Ústav pro archeologii

2024-dosud habilitace, obor Archeologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Grantové projekty

2021 Empowering the Voiceless. The Role of the Rural Population in State Building and Christianisation in East-Central Europe (Posílení němých. Role venkovské populace při budování státu a christianizaci ve středovýchodní Evropě). Primus, spoluřešitel spolu s Maria Vargha

2016-2018 Krajina středověké Prahy, spolůuřešitel

2010-2014 Archeologie přemyslovských Čech, GA ČR, spoluřešitel

2007-2009 Počátky kostelních pohřebišť v Českých zemích, Grantová agentura AVČR, hlavní řešitel (spolu s L.Varadzinem)

2005-2007 Nerezidenční části raně středověkých centrálních aglomerací v Čechách a na Moravě v archeologických pramenech, GA ČR, spoluřešitel

Působení v zahraničí

Krátko- a střednědobé pobyty spojené vesměs s přednáškovou činností (Berlin, Lipsko, Vídeň, Frankfurt n. M., Krakov, Vratislav)

2011-2012 – roční vědecký pobyt na School of Archeology, University of Oxford

Bibliografie

Jiné

  • Člen redakční rady časopisů: Archeologické rozhledy, Přehled výzkumů, Praehistorica
  • Člen hodnotícího panelu GA ČR

Aktuální pedagogická činnost na FF UK

Evropa v pravěku a raném středověku (podíl na výuce)

Teorie v archeologii

Raný středověk

Svět středověkých artefaktů

Cvičení s archeologickým materiálem 2 (Bc., Mgr.)

Úvod do archeologie středověku 1, 2

Semináře pro archeologii středověku

Exkurze 1, 2

Terénní praxe 1, 2

 

 

 

Úvod > Ústav > Lidé > Akademičtí pracovníci > doc. PhDr. Ivo Štefan, Ph.D.