Rigorózní řízení

Obecná ustanovení

  • Podle § 46 Zákona o vysokých školách č. 111 /1998 Sb. mohou absolventi magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul „magistr“, vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je i obhajoba rigorózní práce. Uchazeči o rigorózní řízení nemají statut studenta vysoké školy.
  • Upozorňujeme, že dle aktuálního výkladu zákona č. 111/1998 Sb. a vyjádření MŠMT mohou rigorózní zkoušku konat  pouze absolventi českých vysokých škol, kteří získali titul „Mgr“.

Přihláška k rigoróznímu řízení

Uchazeč o rigorózní řízení podává Přihlášku k rigoróznímu řízení na předepsaném formuláři na adresu: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1nebo tamtéž osobně v podatelně. Zároveň student musí oznámit příslušnému ústavu (katedře), že podal přihlášku k rigoróznímu řízení. Předseda rigorózní komise určí (dohodne) složení komise pro dané řízení a datum konání obhajoby rigorózní práce a rigorózní zkoušky.

Pravidla státní rigorózní zkoušky na FF UK.

Všechny další informace o rigorózním řízení najdete na webu FF UK.

 

Úvod > Studium > Rigorózní řízení