prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.

 

Vedoucí semináře pro archeologii středověku

  • E-mail: jan.klapste@ff.cuni.cz
  • Tel.: (+420) 221 619 737
  • Celetná 20, místnost č. 143 (uvnitř ústavu značeno č. 152)

Konzultační hodiny   

  • středa 13.30 – 15.30 hod

Specializace: archeologie středověku chápaná jako přirozená součást medievistiky

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ

1967-1972 Filozofická fakulta UK v Praze, obor prehistorie – dějepis

od roku 1971 v Archeologickém ústavu AV ČR, v.v.i v Praze

od roku 2001 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

V letech 1972 až 1984 účast na výzkumu města Mostu

Autor či spoluautor více než stovky článků publikovaných u nás i v zahraničí, věnovaných především otázkám transformace českých zemí ve 13. století.

Výzkumy v severočeské oblasti povrchové těžby uhlí shrnuty v monografii Paměť krajiny středověkého Mostecka (Most 1994) a v monografii z detailního výzkumu několika mosteckých parcel Archeologie středověkého domu v Mostě /čp. 226/ (Praha – Most 2002).

Středověkou transformací se zabývají monografie Proměna českých zemí ve středověku (NLN Praha 2005, 2. rozšířené vydání Praha 2012) a The Czech Lands in Medieval Transformation (Brill Leiden – Boston 2012).

Editor či spolueditor řady publikací u nás a v zahraničí, z nich zejména M. Carver – J. Klápště (eds), The Archaeology of Medieval Europe (vol. 2), Aarhus 2011.

Od roku 1996 editor či spolueditor sborníku Ruralia (The Jean-Marie Pesez conferences on medieval rural archaeology)

od r. 2009 viceprezident sdružení Ruralia.
2003 – člen Učené společnosti ČR
2005 – dopisující člen Německého archeologického ústavu

Bibliografie

Aktuální pedagogická činnost na FFUK

Archeologie středověké krajiny

Hmotná kultura středověku

Dějiny středověkého osídlení 1, 2

Svět středověkých artefaktů

Semináře pro archeologii středověku a raného novověku 1, 2

Grantové projekty

1991 – 1993 projekt Třinácté století v Čechách. Pozdní kapitola vzestupu středověké Evropy, Grantová agentura AV ČR, řešitel projektu
1993 – 1995 projekt Archeologie města Mostu,Grantová agentura ČR, řešitel projektu
1997 – 1999 projekt Měšťanský dům v Mostě a jeho parcela (čp. 226), grant Ministerstva kultury ČR, řešitel projektu
2001 – 2003/04 projekt Archeologie středověkých měst v českých zemích, Grantová agentura ČR, spoluřešitel projektu
2003-2007 projekt Doktorandská škola archeologie, Grantová agentura ČR, řešitel projektu
2008-2011 projekt Doktorandská škola archeologie II, Grantová agentura ČR, řešitel projektu
od r. 2010 projekt Archeologie přemyslovských Čech, Grantová agentura ČR, řešitel projektu

Působení v zahraničí

Studijní a přednáškové pobyty, oponentura studentských a habilitačních prací (Polsko, Německo), členství v redakčních radách (Kwartalnik historii kultury materialnej, Wratislavia antiqua, Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters).

 

 

Úvod > Ústav > Lidé > Akademičtí pracovníci > prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.