Bakalářské studium

Podmínky přijímacího řízení v akademickém roce 2023/2024

Přihlášku lze podat do 29. února 2024!

Detail programu/oboru „Archeologie pravěku a středověku / Bc.“

Obecné informace k přijímacímu řízení najdete na stránkách přijímacího řízení FF UK.

Doporučená literatura k přípravě na přijímací zkoušky

Modelový test i s vyznačením správného řešení

 

Cílem programu je seznámit studenty se základy archeologie pravěku, středověku a raného novověku, s příslušnou teorií i praxí a s poznávacími přístupy k nejstarší minulosti českých zemí v evropském kontextu. Plné i sdružené bakalářské studium je organizováno tak, aby u absolventa zaručilo znalosti a dovednosti nezbytné pro uplatnění v archeologické výzkumné a památkářské praxi, v adekvátních odvětvích státní nebo regionální správy, v kulturní, společenské i mediální sféře. Pro talentované zájemce jsou zároveň zajištěny všechny předpoklady pro pokračování v navazujícím magisterském studiu, a to i na spolupracujících evropských univerzitách.

Konkrétní náplní studijního programu jsou středoevropské a národní reálie, některá archeologická odvětví jako je krajinná archeologie, experimentální archeologie a především geograficky, časově i tematicky vyhraněné badatelské směřování. Z toho plyne i specifické propojení s univerzitními nebo akademickými pracovišti v jiných evropských zemích.

Profil absolventa 

Absolvent bakalářského studia je schopen provádět samostatně základní terénní práce spojené s neodkladnou záchranou archeologických pramenů. Účastní se zejména pod vedením vědeckých pracovníků (v nutném případě též pod vedením pracovníků kvalifikovaných stupněm Mgr.) jako odborně vzdělaný asistent na všech druzích archeologických prací (nedestruktivní metody, archeologické odkryvy, dokumentace, technické zpracování), přispívá ke zhodnocení nových pramenů a podává zprávy v odborném tisku. Po speciálním administrativním zapracování je schopen působit ve veřejné správě a podílet se na pracích zaměřených na evidenci a ochranu archeologických pramenů jako součásti národního kulturního dědictví. Je připraven k případnému pokračování v navazujícím magisterském studiu.

Uplatnění absolventa v praxi, resp. instituce, kde může absolvent uplatnit získané vzdělání

Pokračující stavební činnost v našem státě (železniční koridory, plánované dálnice, rychlostní silnice a městské obchvaty, bytová výstavba, rekonstrukce historických jader měst a pod.) vyvolává nezbytnost archeologických výzkumů a tudíž i potřebu tzv. středních odborných pracovníků, v případě archeologie pracovníků zaměřených především na terénní výzkum, zachraňování archeologických památek, na jejich evidenci a základní hodnocení. Na tato místa jsou určeni absolventi bakalářského studia. Ti z nich, kteří mají hlubší zájem o obor a chtějí se věnovat problémům teoretickým a soustavné archeologické interpretaci hmotných pramenů v ústavech AV ČR, v. v. i. či na půdě fakultní, mají možnost pokračovat v navazujícím magisterském studiu tohoto oboru. Další možnosti uplatnění představují instituce, které se jakýmkoli způsobem zabývají archeologickým kulturním dědictvím (muzea, ústavy památkové péče atd.).

 

Úvod > Uchazeč > Bakalářské studium