doc. PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.

 

Ředitel Ústavu pro archeologii

Konzultační hodiny:

  • po dohodě

Specializace:   archeologie středověku, středověké rurální prostředí, sociálně-ekonomické dějiny, dějiny osídlení, archeologie a jazykověda, toponomastika

Vzdělání a akademické hodnosti:

2020                   Habilitace, obor Archeologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

2003–2008          Ph.D., pravěká a středověká archeologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

1997–2003          Mgr., historie – pravěká a středověká archeologie, Filozofická fakulta Univ. Karlovy

Zahraniční pobyty

09/2013 – 06/2014  Centre for Quantitative Economic History, Faculty of Economics, University of
Cambridge, UK (Anglo Czech Educational Fund)

09–12/2007         Aaarhus University (Ph.D. Danish School of Archaeology)

02–06/2003         Universität Wien (Aktion Tschechische Republik – Österreich)

Výzkumný profil

Zabývám se středověkou společností, ekonomikou a přírodním prostředím. V posledních letech se můj zájem přenesl od výzkumu středověkého osídlení a zaniklých vsí k obecným otázkám jako je sociální mobilita, migrace a komercionalizace rolnictva nebo interakce mezi městem a jeho zázemím. Přitahuje mě také studium vztahu mezi agrárními institucemi, sociálním uspořádáním a sídelními formami. Rád bych směřoval ke studiu pozdně středověkých počátků evropského ekonomického růstu, modernity a sociálních institucí regulujících aktivity běžných lidí na venkově i ve městě.

Od roku 2013 se účastním výzkumu dialogického vztahu mezi jazykem a hmotnou kulturou jako aktivních prostředků, kterými je vytvářena etnicita a další sociální kategorie. Z toho plyne zájem o počátky etnických Slovanů a extrémně rychlé rozšíření praslovanštiny ve východní části střední Evropy. K poznání se snažím přispět zvláště na metodologické rovině propojováním archeologických a toponomastických dat v oblasti časného slovansko-německého jazykového kontaktu (Germania Slavica, Bavaria Slavica).

Organizace mezinárodních konferencí a workshopů

11/2019              European transformation of settlement pattern in archaeological and written sources (11th-14th ct.) (FF UK – Université Toulouse – Jean Jaurès)

10/2019              Meanings of Mobility among Peasants in Europe, 1300–1800 (FF UK – Uppsala University)

10/2017              Language Contact and the Early Slavs (FF UK – Ústav pro jazyk český, AV ČR, Brno)

11/2013              Archäologie und Onomastik in der Erforschung von Kontaktregionen (FF UK – GWZO Lipsko)

Ocenění

2010                   Bolzanova cena rektora Univerzity Karlovy

Dizertační práce: Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku

Hlavní granty

2012 – 2014        GA ČR, postdoktorský projekt Rural Settlements in Bohemia in the ‘Age of Transition’ (14th-16th Century)

Jiné

2014                    Dialogues with the Past, the Nordic Graduate School in Archaeology PhD Seminar in Rome, Italy, April 28 – May 2 (Outland use and upland landscapes – “Utmark”) – co-organizer

Monografie

Klír, T.: Rolnictvo na pozdně středověkém Chebsku. Sociální mobilita, migrace a procesy pustnutí. Karolinum: Praha. 598 s. [Peasantry of the Cheb Region in the Late Middle Ages. Social mobility, migration and processes of abandonment].

Klír T. a kol.: Knihy chebské zemské berně z let 1438 a 1456. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy: Praha, Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem: Ústí nad Labem, Scriptorium: Dolní Břežany 2016. 709 s. [The Books of the Cheb Land Tax from 1438 and 1456] (spolu s H. Pátkovou, D. Vodákovou, M. Hůrkou a W. Jankou).

Klír, T.: Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku. Univerzita Karlova v Praze: Praha 2008 (= Dissertationes Brunenses / Pragensesque 5). 354 s. [Settlements of the Margin in the High Middle Age and Early Modern Period].

Články a kapitoly

KLÍR Tomáš,  Language, ethnicity, and material culture: Northeastern Bavaria in the Early Middle Ages. In: Tomáš KLÍR – Vít BOČEK – Nicolas JANSENS (eds.), New Perspectives on the Early Slavs and the Rise of Slavic. Contact and Migrations, (= Empirie und Theorie der Sprachwissenschaft, Volume 6). Winter Verlag: Heidelberg 2020, s. 113–130. ISBN: 978-3-8253-4707-9.

KLÍR Tomáš, Rural credit and monetarisation of the peasantry in the late Middle Ages. The Eger city state c. 1450. In: Pavla SLAVÍČKOVÁ (ed.), A History of the Credit Market in Central Europe. The Middle Ages and Early Modern Period. Routledge: London 2020, s. 113–130. ISBN 978-04-2935-601-8.

KLÍR Tomáš, Socioeconomic Mobility and Property Transmission among Peasants: The Cheb Region (Czech Republic) in the Late Middle Ages. In: Niall BRADY, Claudia THEUNE (eds.). Ruralia XII. Settlement change across medieval Europe. Old paradigms and new vistas. Sidestone: Leiden 2019, ISBN 978-90-8890-806-4, s. 341–355.

BRÁZDIL Rudolf, MOŽNÝ Martin, KLÍR Tomáš a kol., Climate variability and changes in the agricultural cycle in the Czech Lands from the sixteenth century to the present, Theoretical and Applied Climatology 2019, 136, s. 553–573.

KLÍR Tomáš, Social Context of the Slavic-German Language Contact : North-eastern Bavaria and the Eger Region in the Early Middle Ages. In: Felix BIERMANN, Thomas KERSTING, Anne KLAMMT (Hrsg.). Religion und Gesellschaft im nördlichen westslawischen Raum, (= Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas, 82). Langenweißbach: Beier & Beran 2017, ISBN 978-3-95741-067-2, s. 359-410.

KLÍR Tomáš, Zaniklé středověké vsi ve výzkumném záměru Ústavu pro archeologii Univerzity Karlovy v Praze. Zaniklý Spindelbach (Krušné hory), Kří a Hol (střední Čechy). In:    Przemysław NOCUŃ, Krzysztof FOKT, Agnieszka PRZYBYŁA-DUMIN (eds.). Wieś zaginiona. Stan i perspektywy badań, (= Monografie i materiały MGPE 5). Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie“: Chorzów 2016, ISBN 978-83-941769-5-2, s. 17–58.

Redakce

Klír, T. – Boček, V. – Jansens, N. (eds.), New Perspectives on the Early Slavs and the Rise of Slavic. Contact and Migrations, (= Empirie und Theorie der Sprachwissenschaft, Volume 6). Winter Verlag: Heidelberg. 353 s.

Aktuální pedagogická činnost na FFUK

Archeologie středověké krajiny

Interdisciplinární průsečíky v historické archeologii

Cvičení s archeologickým materiálem 2 (Bc., Mgr.)

Evropa v pravěku a raném středověku (podíl na výuce)

Semináře pro archeologii středověku a raného novověku (podíl na výuce)

Exkurze

Úvod > Ústav > Lidé > Akademičtí pracovníci > doc. PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.