Závěrečné práce a zkoušky

Termíny

Jarní období 2021

Státní závěrečné zkoušky (BZK i SZZK) budou probíhat na Ústavu pro archeologii v období od 14. do 15. června 2021. Přesný termín bude včas oznámen, podle počtu přihlášených se budou státní závěrečné zkoušky konat buď v jednom nebo ve dvou dnech. Termín pro závazné přihlášení je stanoven do 11. 5. 2021. Přihláška k SZK je závazná, přihlášení k SZK si tedy nelze „rozmyslet“ a zrušit bez relevantního důvodu (který v řádné omluvě bude předán a přijat předsedou komise).

Kontrola plnění povinností k SZK/Uzavření studia do 2. 6. 2021.

Práce odevzdejte do SIS nejpozději 23. května. Jedno pare (stačí i v kroužkové vazbě) prosíme odevzdat při obhajobě členovi komise, který se bude osobně účastnit státní zkoušky.

Posudky budou v SIS k dispozici nejpozději pět dní před obhajobou. Pokud oba posudky navrhují klasifikaci „neprospěl/a“, má student právo od obhajoby odstoupit, nejpozději však tři dny před jejím konáním. Oznámení o odstoupení, v němž
student prohlásí, že se seznámil s posudky, že uznává v nich uvedené výhrady a že na základě hodnocení vedoucího a oponenta považuje za nutné práci přepracovat či doplnit, musí v tomto termínu odeslat v elektronické podobě vedoucímu práce a vedoucímu příslušné základní součásti fakulty a následně nejpozději do dne konání obhajoby v listinné podobě s vlastnoručním podpisem Studijnímu oddělení. Na základě takového prohlášení bude obhajoba klasifikována „neprospěl/a“.

SZK proběhnou, stejně jako v zimě, tzv. hybridní (kombinovanou) formou. Případná distanční forma bude individuálně možná pouze ve vážných odůvodněných případech na základě žádosti studenta a pouze se souhlasem základní součásti.

Okruhy k BZK a SZZK

Okruhy k BZK

Okruhy k SZZK

Pravidla pro odevzdávání závěrečných prací

Závěrečné práce odevzdáváte do SISu nejpozději 1 měsíc před závěrečnou zkouškou (termín může být zkrácen i na 3 týdny). Přesné termíny jsou zveřejňovány v době, kdy je známý termín státních zkoušek.

Tištěnou verzi (1 výtisk) odevzdáváte až při státní zkoušce. Závěrečná práce je pak zařazena do fondu knihovny ÚPA.

Všechna další pravidla, pokyny a manuály najdete na webu FF UK.

Úvod > Studium > Závěrečné práce a zkoušky