Závěrečné práce a zkoušky

Student vyplní zadání práce (ke stažení ve wordu), zkonzultuje ho s vedoucím závěrečné práce, nechá odsouhlasit ředitelem ústavu a poté pošle e-mailem (vedoucí práce a ředitel ústavu v kopii) na sekretariát ÚPA. Zadání pak bude vloženo do SISu a písemná forma odevzdána na studijní oddělení. Student může přistoupit k obhajobě práce nejdříve šest měsíců po jejím zadání do SIS. Tato lhůta začíná běžet dnem zadání tématu práce do SIS, tedy dnem, kdy byla práce studentovi potvrzena v SIS pověřenou osobou na příslušné základní součásti fakulty dle Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy ze dne 28. 5. 2021čl. 21 odst. 3 těchto pravidel, za předpokladu, že došlo k následnému schválení vedoucím příslušné základní součásti fakulty. Na základě žádosti studenta doporučené vedoucím příslušné základní součásti fakulty a vedoucím práce může děkan fakulty tuto lhůtu ve výjimečných případech zkrátit.

Metodické pokyny – doporučená formální úprava závěrečné kvalifikační práce. Další informace najdete na webu fakulty.

 

 

Úvod > Studium > Závěrečné práce a zkoušky