Závěrečné práce a zkoušky

Termíny SZK (zářijový termín – 2022/2023)

  • BZK i SZZK proběhnou ve čtvrtek 8. února 2024.
  • Termín pro závazné přihlášení byl stanoven do 6. prosince 2023.  
  • Kontrola plnění povinností k uzavření studia je stanovena na 10. ledna 2024.
  • Práce musí být v SIS elektronicky odevzdané nejpozději čtyři týdny před konáním obhajoby, tedy ve čtvrtek 11. ledna 2024 do 23.59 hod. V tištěné podobě pak jedno pare (stačí i v kroužkové vazbě) prosíme přinést k obhajobě, po obhájení vám bude práce vrácena!
  • Posudky budou v SIS k dispozici nejpozději pět dní před obhajobou, tedy 3. února 2024. Pokud oba posudky navrhují klasifikaci „neprospěl/a“, má student právo od obhajoby odstoupit, nejpozději však tři dny před jejím konáním. Oznámení o odstoupení, v němž student prohlásí, že se seznámil s posudky, že uznává v nich uvedené výhrady a že na základě hodnocení vedoucího a oponenta považuje za nutné práci přepracovat či doplnit, musí v tomto termínu odeslat v elektronické podobě vedoucímu práce a vedoucímu příslušné základní součásti fakulty a následně nejpozději do dne konání obhajoby v listinné podobě s vlastnoručním podpisem Studijnímu oddělení. Na základě takového prohlášení bude obhajoba klasifikována „neprospěl/a“.
  • SZK proběhnou prezenční formou.

Zadání závěrečné práce do SIS

Student vyplní zadání práce (ke stažení ve wordu), zkonzultuje ho s vedoucím závěrečné práce, nechá odsouhlasit ředitelem ústavu a poté pošle e-mailem (vedoucí práce a ředitel ústavu v kopii) na sekretariát ÚPA, zadání pak bude vloženo do SISu. Pozor,  student může přistoupit k obhajobě práce nejdříve šest měsíců po jejím zadání do SIS. Tato lhůta začíná běžet dnem zadání tématu práce do SIS, tedy dnem, kdy byla práce studentovi potvrzena v SIS pověřenou osobou na příslušné základní součásti fakulty dle Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy ze dne 28. 5. 2021čl. 21 odst. 3 těchto pravidel, za předpokladu, že došlo k následnému schválení vedoucím příslušné základní součásti fakulty. Na základě žádosti studenta doporučené vedoucím příslušné základní součásti fakulty a vedoucím práce může děkan fakulty tuto lhůtu ve výjimečných případech zkrátit.

Metodické pokyny – doporučená formální úprava závěrečné kvalifikační práce. Další informace najdete na webu fakulty.

Pravidla pro odevzdávání závěrečných prací

Závěrečné práce odevzdáváte do SISu nejpozději čtyři před závěrečnou zkouškou (termín může být zkrácen i na tři týdny). Přesné termíny jsou zveřejňovány v době, kdy je známý termín státních zkoušek.

Tištěnou verzi prosím přineste k obhajobě, práce vám bude následně vrácena, do fondu již závěrečné práce od roku 2023 nezařazujeme!

Všechna další pravidla, pokyny a manuály najdete na webu FF UK.

 

 

Úvod > Studium > Závěrečné práce a zkoušky