Závěrečné práce a zkoušky

Termíny SZK (LS 2023/2024) 

 • BZK i SZZK proběhnou v LS ve středu 19. června 2024 a ve čtvrtek 12. září 2024.  
 • Kontrola plnění povinností k uzavření studia je stanovena na 29.5. 2024 pro červnový termín a na 13. 8 2024 pro zářijový termín.
 • Práce musí být v SIS elektronicky odevzdané nejpozději čtyři týdny před konáním obhajoby, tedy 22. května pro červnový termín, a 15. srpna pro zářijový termín (vždy do 23.59 hod).  V tištěné podobě pak jedno pare (stačí i v kroužkové vazbě) prosíme přinést k obhajobě, po obhájení vám bude práce vrácena!
 • Posudky budou v SIS k dispozici nejpozději pět dní před obhajobou, tedy 14. června a 7. září  2024. Pokud oba posudky navrhují klasifikaci „neprospěl/a“, má student právo od obhajoby odstoupit, nejpozději však tři dny před jejím konáním. Oznámení o odstoupení, v němž student prohlásí, že se seznámil s posudky, že uznává v nich uvedené výhrady a že na základě hodnocení vedoucího a oponenta považuje za nutné práci přepracovat či doplnit, musí v tomto termínu odeslat v elektronické podobě vedoucímu práce a vedoucímu příslušné základní součásti fakulty a následně nejpozději do dne konání obhajoby v listinné podobě s vlastnoručním podpisem Studijnímu oddělení. Na základě takového prohlášení bude obhajoba klasifikována „neprospěl/a“.
 • SZK proběhnou prezenční formou.

Zadání závěrečné práce do SIS

Student vyplní zadání práce (ke stažení ve wordu), zkonzultuje ho s vedoucím závěrečné práce, nechá odsouhlasit ředitelem ústavu a poté pošle e-mailem (vedoucí práce a ředitel ústavu v kopii) na sekretariát ÚPA, zadání pak bude vloženo do SISu. Pozor,  student může přistoupit k obhajobě práce nejdříve šest měsíců po jejím zadání do SIS. Tato lhůta začíná běžet dnem zadání tématu práce do SIS, tedy dnem, kdy byla práce studentovi potvrzena v SIS pověřenou osobou na příslušné základní součásti fakulty dle Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy ze dne 28. 5. 2021čl. 21 odst. 3 těchto pravidel, za předpokladu, že došlo k následnému schválení vedoucím příslušné základní součásti fakulty. Na základě žádosti studenta doporučené vedoucím příslušné základní součásti fakulty a vedoucím práce může děkan fakulty tuto lhůtu ve výjimečných případech zkrátit.

Metodické pokyny – doporučená formální úprava závěrečné kvalifikační práce. Další informace najdete na webu fakulty.

Doporučená literatura

 • ŠIMEK, Dušan a KUBÁTOVÁ, Helena. Od abstraktu do závěrečné práce: jak psát (a možná i napsat) závěrečnou práci ve společenskovědních oborech. 3. upr. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. ISBN 80-244-0435-4.
 • HOLOUŠOVÁ, Drahomíra. Jak psát diplomové a závěrečné práce. Dotisk 2., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. ISBN 80-7067-841-0.
 • MICHALÍK, Petr; ROUB, Zdeněk a VRBÍK, Václav. Zpracování diplomové a bakalářské práce na počítači. 3. vyd. V Plzni: Západočeská univerzita, 2009. ISBN 978-80-7043-828-2.
 • ŠIFNER, František. Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2004. ISBN 80-7290-167-2.
 • FILKA, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce: praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. Brno: Knihař, 2002. ISBN 80-86292-05-3.
 • KOHNOVÁ, Jana. Metodika psaní závěrečné práce: studium. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7290-665-9.
 • KATUŠČÁK, Dušan. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce: ako písať seminárne práce, ročníkové práce, práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti, diplomové práce, záverečné a atestačné práce, dizertácie. 2. vyd., dopl. Bratislava: Stimul, 1998. ISBN 80-85697-82-3.
 • SYNEK, Miloslav; SEDLÁČKOVÁ, Helena a VÁVROVÁ, Hana. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. 2., přeprac. vyd. Praha: Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1212-9.
 • ŠVÁB, Jakub. Jak psát, aby se to dalo číst: příručka přístupného psaní. 2. doplněné vydání. Praha: Leges, 2023. ISBN 978-80-7502-648-4.
 • TAUFER, Ivan; KOTYK, Josef a JAVŮREK, Milan. Jak psát a obhajovat závěrečnou práci: bakalářskou, diplomovou, rigorózní, disertační, habilitační. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. ISBN 978-80-7395-157-3.
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a MILTOVÁ, Alena. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Vydání první, dotisk v r. 2007, 2009. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. ISBN 80-86429-40-7.
Pravidla pro odevzdávání závěrečných prací

Závěrečné práce odevzdáváte do SISu nejpozději čtyři před závěrečnou zkouškou (termín může být zkrácen i na tři týdny). Přesné termíny jsou zveřejňovány v době, kdy je známý termín státních zkoušek.

Tištěnou verzi prosím přineste k obhajobě, práce vám bude následně vrácena, do fondu již závěrečné práce od roku 2023 nezařazujeme!

Všechna další pravidla, pokyny a manuály najdete na webu FF UK.

 

 

Úvod > Studium > Závěrečné práce a zkoušky