Mgr. Zuzana Golec Mírová

Vědecká pracovnice, doktorandka

 

Specializace: mladší a pozdní doba bronzová a doba halštatská, zejména na Moravě

 

Vzdělání a akademické hodnosti:

2019 ‒ nyní: Univerzita Karlova v Praze, Archeologie, doktorské studium

2017 – 2019: Univerzita Palackého v Olomouci, Archeologie, magisterské studium

2014 – 2017: Univerzita Palackého v Olomouci, Archeologie, bakalářské studium

2008 – 2014: Slovanské gymnázium Olomouc, Česko-francouzská sekce, bilingvní studium s přírodovědným zaměřením

 

Zahraniční pobyty:

Květen 2023 ‒ School of History, Classics & Archaeology, University of Edinburgh, GB

Březen 2022 ‒ lnstitut für Urgeschichte und Historische Archäologie, Universität Wien, A

Listopad 2022 ‒ Komisja archeologiczna Oddziału Polskiej Akademii nauk we Wrocławiu, Wroclaw, PL

Říjen 2020 ‒ Institut für Klassische Archäologie, Eberhard Karls Universität Tübingen, D

Listopad 2019 ‒ Institut für Klassische Archäologie, Eberhard Karls Universität Tübingen, D

 

Archeologické výzkumy a stáže:

Únor 2023: Siktan ‒ Gomaspan Archaeological project (Irák; terénní prospekce; vedoucí výzkumu K. Nováček, L. Starková)

Srpen 2022: Vavřinec ‒ „Kateřinská jeskyně“ (jeskyně s prehistorickými malbami a penězokazeckou dílnou, neolit a středověk; vedoucí výzkumu V. Vostrovská)

Červenec 2021: Habrůvka ‒ „Býčí skála“ (centrální jeskynní svatyně z doby halštatské, spoluvedoucí výzkumu; vedoucí výzkumu M. Golec)

Březen 2021: Seloutky (pohřebiště z doby halštatské, vedoucí výzkumu P. Fojtík)

Červenec 2020: Habrůvka ‒ „Býčí skála“ (centrální jeskynní svatyně z doby halštatské, spoluvedoucí výzkumu; vedoucí výzkumu M. Golec)

Červenec 2019: Seloutky (pohřebiště z doby halštatské, vedoucí výzkumu P. Fojtík)

Září 2018: Přerov (ZAV při výstavbě dálnice)

Červenec ‒ Srpen 2018: Bad Staffelstein (D, oppidum Staffelberg, doba laténská, vedoucí výzkumu M. Schussmann)

Květen ‒ červenec 2018: Olomouc-Slavonín (doba bronzová a halštatská, pohřebiště, vedoucí výzkumu M. Kalábek)

Květen 2017: Seloutky (pohřebiště z doby halštatské, vedoucí výzkumu P. Fojtík)

Srpen ‒ září 2016: Norimberk-Kornburg (D, doba bronzová, středověk, vedoucí výzkumu J. Decker, IN TERRA VERITAS)

Duben 2016 ‒ Srpen 2016 – Dubicko, Bludov, Šumperk (práce pro Muzeum Šumperk; Dubicko ‒ doba bronzová, sídliště; Bludov ‒ středověk, hráz vodní nádrže; Šumperk ‒ drobné práce v muzeu a na muzejních akcích pro veřejnost, vedoucí výzkumu. B. Tomešová )

Prosinec 2015 ‒ Uničov (ceolitická studna a sídliště, vedoucí výzkumu M. Kalábek)

Srpen 2015: SEFO Olomouc (středověk, výzkum olomoucké pevnosti)

Červenec 2015: Jeskyně Výpustek (Moravský kras, paleolit, výzkum Ústavu Anthropos MZM Brno, vedoucí výzkumu P. Neruda.)

Duben ‒ květen 2015: Brodek U Prostějova (“Hanácké stonehenge “, eneolit, vedoucí výzkumu P. Fojtík)

‒ Množství dalších krátkodobých výzkumů (zejména s ÚAPP Prostějov, AC Olomouc atd.)

 

Grantové projekty:

od ledna 2024: OP JAK UK, Conflict in the long term: historical experience as a source of resilience. Člen týmu.

od července 2023: GAČR ‒ DFG Lead Agency, Projekt č. 23-07284K. Jantarové cesty starší doby železné ve střední Evropě. Člen týmu hlavního řešitele.

Květen 2022 ‒ nyní: Doktorand na projektu Ústavu jaderné fyziky AV ČR, RAMSES: Výzkum ultrastopových izotopů a jejich využití ve společenských a environmentálních vědách pomocí urychlovačové hmotnostní spektrometrie.

Březen 2022: lnstitut für Urgeschichte und Historische Archäologie, Universität Wien, Naturhistorisches museum Wien, Vídeň, A. Výzkumný projekt a studijní pobyt: Kontinuita nebo diskontinuita? ‒ Proměny na počátku a na konci doby halštatské na Moravě.

2021‒2023: Halštatská Býčí skála ‒ multidisciplinární výzkum. Univerzita Palackého v Olomouci, institucionální grantový projekt FPVČ 2022/04.

2021: NAKI II ‒ Paměť krajiny moravských a slezských Sudet v ohrožení. Členka týmu/pracovnice.

2019: Spoluřešitel projektu Elity starší doby železné na Moravě, institucionální grantový projekt FPVČ2019/02.

2019: Řešitel projektu Koně v době bronzové, halštaské a laténské na Moravě, institucionální grantový projekt IGA_FF_2019_011 UP.

2018: Řešitelka projektu Koně na konci pozdní doby bronzové a v době halštatské na Moravě, institucionální grantový projekt IGA FF_2018_006 UP.

 

Ocenění:

2023 ‒ Anglo-Czech Educational Trust, stipendium na studijní pobyty na britských univerzitách pro nadějné studenty (Nadace Ernesta a Evy Kramerových)

2021 ‒ Cena Jana Rulfa, hlavní kategorie za nejlepší práce v oboru archeologie, 3. místo

2019 ‒ Cena rektora Univerzity Palackého za nejlepší magisterské diplomové práce, 1. místo

2017 ‒ Cena rektora Univerzity Palackého za nejlepší bakalářské práce, 2. místo

 

Účast na konferencích:

21.‒24.06.2023, Plasy, CZ ‒ Archeologická prac. skupina východní Bavorsko/západní a jižní Čechy/Horní Rakousko/Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen/Oberösterreich, 31. pracovní setkání. Příspěvek: Fibeln und Edelkorallen der Hallstatt- und Frühlatènezeit als Beleg für Kultur- und Fernkontakte in Mitteleuropa.

02.‒03.03.2023, Paris, Saint-Germain-en-Laye, F ‒ Parures Reincarnees. Les ornements corporels pour révéler les identités et les mobilités aux âges des Métaux. 3rd Prize for archaeology Joseph Déchelette. Příspěvek: Hallstatt magnate compound belts of Moravian type in 6th century BC.

3.‒6.10.2022, Boskovice, CZ ‒ XVI. mezinárodní konference Doba popelnicových polí a doba halštatská/XVI. international conference Urnfields and Hallstatt Period. Příspěvek: 1 ‒ Hallstatt hoards with luxurious items from the 6th century BC: Kralice na Hané ‒ „Kralický háj“ and Bánov ‒ „Skalky“. 2 ‒ A Final Bronze Age hoard found in Dolany-Nové Sady – “Sádek”, District Olomouc (CZ).

7.‒9.7.2022, Nitra, SK ‒ 4th international conference Early Iron Age in Central Europe. Příspěvek: The burial ground in Seloutky – „Na Šťastných“ (CZ) and its impact for the East Hallstatt culture.

22.‒25.6.2022, Metz, F ‒ Models of land use during the Bronze Age in Europe. Příspěvek: 1‒ Moravian Crossroads. Landscape, roads and social structures of the first millennium BC. 2 ‒ Liminal Passages : the phenomenon of using marginal landscapes to deposition of hoards.

17.‒18.9.2021, Blansko, CZ ‒ Kras, jeskyně a lidé. Příspěvek: Halštatská Býčí skála ‒ minulost, současnost a budoucnost.

5.‒6.10.2020, Tübingen, D ‒ Agones a Sports in Pre- and Protohistoric Central Europe and its Neighbouring Regions. Příspěvek: Hallstatt Period Wagons in Moravia. Practical use, social meaning and symbolism. Invited lecture.

22.11.2019, Brno, CZ ‒ Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu IV. Příspěvek: Možnost studia pravěkých cest na základě pramenů o koních v době bronzové a železné.

19.9.2019, Hradec Králové, CZ‒ Archeologie. Kdo? Co? Kdy a kde? Čtvrtý ročník studentské archeologické konference 2019. Příspěvek: Jednorožci, pegasové, hipokampi. Odraz koně a jeho hybridních forem v archeologických pramenech doby bronzové a železné.

4.7.2019, Wrocław, Pl ‒ Early iron Age in Central Europe. Paper: The Horse in the Hallstatt Period in Moravia.

6.6.2019, Žumberk, CZ ‒ 29. Treffen der Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen/Oberösterreich). Příspěvek: Contacts of Moravian Hallstatt Elites with West Hallstatt Culture on the Example of Burial Context.

15.10.‒19.10.2018, Smolenice, SK: XV. medzinárodná konferencia „Popolnicové polia a doba halštatská“. Paper: Identification of elites of the Hallstatt Period in Moravia.

12.10.‒13.10.2018, Paris, FR: Le cheval, l’âne et la mule dans les empires de l’Orient ancien des Assyriens aux Sassanides, du monde méditerranéen à l’Asie centrale. Příspěvek: Chevaux à la fin de l’âge du bronze et à la période Halstat en Moravie (République tchèque).

13.9.2018, Hradec Králové: 3. student archaeological conference „Progresivní metody v archeologii“. Příspěvek: Archeologie a vizualizace. Když archeolog a architekt spojí síly.

 

Další odborné aktivity:

Recenzní posudky: Starinar (SRB), Studia Archaeologica Brunensia (CZ), Pravěk ‒ Nová řada (CZ).

Oponentské posudky: Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Karlova.

2024 ‒ „Teď je železný věk…“ Doba halštatská v srdci Moravy. Kurátor výstavy v muzeu Přerov.

2022‒2023 ‒ odborný konzultant výstavy The Bronze Beauty from Kladina – The Oldest Beer Offering in Central Europe, putovní výstava Muzea Pardubice

17. září 2022: Návrat bohyně do Býčí skály. Program živé historie, den vědy a zábavy s představením luxusního čtyřkolového vozu. Vědecký workshop s přednáškami.

Únor ‒ červenec 2022: Prostějov, CZ. Kurátor výstavy Starší doba železná v srdci Hané. Prostějov, Muzeum a galerie v Prostějově, p. o.

2018: Organizátor 2. studentské archeologické konference. 10 let archeologie na Olomoucké Univerzitě.

‒ Archeologické léto, každoroční průvodcovská činnost v jeskyni Býčí skála pro veřejnost, pořádá AÚ AV ČR.

‒ Mediální prezentace Univerzity Karlovy a archeologie. Články (např. Právo, Novinky, Forum UK aj.), reportáže (TV, Olomoucký rozhlas) a mediální vystoupení (Academia film Olomouc). Účast v dokumentárních filmech: Mistři starých řemesel (Česká televize); Nádoba z Kladiny (Česká televize); Keltové ‒ nevyřčený příběh (produkce Eniac pro BBC a další).

2018: Organizer of the 2nd student archeological conference. 10 years of archeology at the University of Olomouc.

 

Přehled nejvýznamnějších vydaných prací:

Golec, M. ‒ Bartík, J. ‒ Golec Mírová, Z. ‒ Kučera, L. ‒ Ingr, T. ‒ Chrástek, T. ‒ Kapusta, V. 2023: Trade, use, offer. The hoard of Bánov ‒ „Skalky“ (CZ). Journal of Archaeological Science ‒ Reports 50, 104097. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2023.104097.

Golec Mírová, Z. ‒ Golec, M. ‒ Fojtík, P. 2023: The chronology of the Hallstatt Period in Moravia. Impact of the wagon graves for synchronisation of East and West Hallstatt cultures. In: Benediková, L. (ed.), Early Iron Age in Central Europe 2022. Študijné zvesti AÚ SAV ‒ Supplementum 3. Institute of Archaeology of the Slovak Academy of Sciences, Nitra. (v tisku)

Čižmář, I. ‒ Golec Mírová, Z. ‒ Golec, M. 2021: Remarkable continuum: Provodov ‒ “Rysov” hillfort between 650‒370 BC. In: Z. Robak ‒ M. Ruttkay (eds.), Slovenská archeológia ‒ Supplementum II.

Celts – Germans – Slavs. A Tribute Anthology to Karol Pieta. Nitra 2021, 29 – 38. DOI: https://doi.org/10.31577/slovarch.2021.suppl.2.2.

Golec, M. ‒ Golec Mírová, Z. ‒ Fojtík, P. ‒ Kučera, L. ‒ Šmíd, M. 2022: Banquet of elites: Hallstatt Period hoard with bronze vessels and iron cauldron hanger of Kralice na Hané in Moravia, Journal of Archaeological Science ‒ Reports 41, 103319, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2021.103319.

Golec, M. ‒ Golec Mírová, Z. ‒ Fojtík, P. ‒ Veselá, B. 2021: Starší doba železná v srdci Hané. Prostějov.

Golec, M. – Mírová, Z. 2020: Hallstatt Period in Moravia. Elites, centralisation and social model in Ha D1‒D3. In: Chvojka, O. – Chytráček, M. – Gruber, H. – Husty, L. – Michálek, J. – Sandner, R. – Schmotz, K. – Traxler, S. (eds.), Fines Transire 29/2020. Rahden/Westf, 109‒130.

Golec, M. ‒ Mírová, Z. 2021: Halštatská Býčí skála ‒ 153 let přírodovědných analýz. In: P. Bednář, ‒L. Kučera (eds.), Moderní analytická chemie v archeologii, Olomouc, 244‒262.

Jílek, J. ‒ Golec, M. ‒ Bednář, P. ‒ Chytráček, M. ‒ Vích, D. ‒ Zavoral, T. ‒ Mírová, Z. ‒ Libor, P. ‒ Kovárník, J. ‒ Milo, P. ‒ Kučera, L. 2021: The oldest millet herbal beer in the Europe? The ninth century BCE bronze luxury bucket from Kladina, Czech Republic, Archaeometry. DOI: https://doi.org/10.1111/arcm.12711.

Mírová, Z. ‒ Fojtík, P. 2021: The Liminal Passage: A Final Bronze Age hoard found in Dolany-Nové Sady – „Sádek“, District Olomouc (CZ), Praehistorische Zeitschrift 61/1, 101‒124. DOI: https://doi.org/10.1515/pz-2021-0015.

Mírová, Z. ‒ Golec M. 2020: Centrum horákovské a platěnické skupiny na Moravě – elity a sociální model. In: Golec, M. ‒ Fojtík P., Centrum východohalštatské kultury na střední na Moravě. Archaeologica Olomucensia ‒ Tomus V. Olomouc.

Mírová, Z. ‒ Golec, M. 2018: Hallstatt Magnate Graves from Brno-Holásky 1 and 2 in the Central European Context. Archaologiae Regionalis Fontes 13. Olomouc.

Mírová, Z. 2019: The horse in the Bronze and Iron Ages in Moravia. Archaeologica Olomucensia Tomus III. Olomouc.

Mírová, Z. 2020a: Monumentalita jako odraz sociální stratifikace. In: Golec, M. ‒ Fojtík, P., Centrum východohalštatské kultury na sřední na Moravě. Archaeologica Olomucensia Tomus V. Olomouc.

Mírová, Z. 2020b: Vůz a koňský postroj v době laténské na Moravě. In: Čižmář, I. ‒ Čižmářová, H. ‒ Humpolová, A. (eds.), Jantarová stezka v proměnách času, Brno, 355‒383.

 

Přednášková činnost:

od 2023: Lektorka hlavního předmětu Doba halštatská a doba Laténska, Ústav pro archeologii, Univerzita Karlova v Praze.

20.11.2023: Dipartimento di Storia Culture Civiltà , Università di Bologna, Itálie. Zvaná přednáška: Amber: The Gold of The North: Origin, typology, research and experiment.

30.05.2023: School of History, Classics & Archaeology, University of Edinburgh, Skotsko, GB. Zvaná přednáška Revisiting Býčí Skála Cave (Moravia): The Early Iron Age Sanctuary in the Light of New Discoveries

10.‒13.10.2022: Archeologická komise pobočky Polské akademie věd ve Vratislavi/Komisja archeologiczna Oddziału Polskiej Akademii nauk we Wrocławiu, Wroclaw, PL. Zvaná přednáška Moravia in the Hallstatt Period ‒ chronology and social system.

Letní semestr 2022: Univerzita Karlova, Doba halštatská, intenzivní bloková výuka

Zimní semestr 2022: Univerzita Karlova, anglický přednáškový blok Early Iron Age in the Central European context on the example of Moravia.

Březen 2022: lnstitut für Urgeschichte und Historische Archäologie, Universität Wien, Naturhistorisches museum Wien, Vídeň, A. Přednáška pro AK Eisenzeit der ÖGUF a Orbis

Ferrorum: The Býčí Skála Cave in the Moravian Karst. The central cave sanctuary from the Early Iron Age in the light of new discoveries.

Zimní semestr 2020: Univerzita Karlova, anglický přednáškový blok Early Iron Age in the Central European context on the example of Moravia.

18.‒22. 11. 2019: Eberhard Karls Universität Tübingen, D ‒ Studijní pobyt a přednášky.

Listopad 2019: Palackého Univerzita Olomouc ‒ přednášky pro studenty.

‒ Četné přednášky pro veřejnost (např. Muzeum Blansko, Okresní archiv v Prostějově, Archeologický skanzen Nasavrky, Vlastivědné muzeum Olomouc, Senior klub Litovel aj.).

 

Úvod > Ústav > Lidé > Výzkumní a vědečtí pracovníci > Mgr. Zuzana Golec Mírová