Laszlo Ferenczi, M.A., Ph.D.

Zahraniční post-doc

Grantová agentura ČR

Hospodářské dvory klášterů a krajinný impakt cisterciáckých velkostatků: krajině archeologická a historicko-ekologická studie kláštera v Plasech (21-25061S; 2021–2023)
Projekt kombinuje terénní metody a analytickou práci s prameny – je založen na analýze LiDAR snímků, kartografických i archivních pramenech a také na datech získaných v terénu. Budeme identifikovat dochované povrchové relikty (archeologické objekty) spojené s aktivitami v blízkosti klášterních hospodářských dvorů. Dále budeme sbírat environmentální data a studovat změny v „land use“ v průběhu středověku a raného novověku. Kromě vybraných lokalit v různých částech Čech se zaměříme na klášter Plasy (nejstarší cisterciácký klášter založený pozdějším králem Vladislavem I.) a jeho zázemí (ca 200 km2), kde navážeme na pokročilé stávající poznání. Důraz položíme na výzkum lesního i vodního hospodářství a zemědělské produkce za využití environmentálních dat, která poslouží jako vysvětlující
proměnná k pochopení strategie umístění hospodářských dvorů a k popsání vzorce „land use“, vytvářeného režijním hospodařením vrchnosti – v protikladu k rolnickému způsobu produkce.
Zapojení pracovníci a doktorandi ÚPA: doc. PhDr. Tomáš Klír, Ph.D., Mgr. Martin Janovský.

Úvod > Ústav > Lidé > Výzkumní a vědečtí pracovníci > Laszlo Ferenczi, M.A., Ph.D.