Mgr. Pavel Taibl

od 2009 studium archeologie na FF UK v Praze

2014-2017 terénní a dokumentační pracovník NPÚ ÚOP v Praze

od 2017 archeolog NPÚ ÚOP v Praze

Pracovní specializace:

– realizace záchranných archeologických výzkumů na území Pražské památkové rezervace

– archeologie a hmotná kultura středověku ve městě

– transformace raně středověké pražské sídelní aglomerace do právně konstituovaného města

Bibliografie:

  1. Beránek, M. – Taibl, P. – Hasilová, P. – Hasil, H. 2014: Valová poloha „Betlém“, k. ú. Klášter Teplá, okr. Cheb: revize stávajícího poznání. Castellogica Bohemica 14, 77–84.
  2. Taibl, P. 2015: Archeologie středověkých domů na Starém Městě pražském. Případová studie čp. 682/ I. Poster na konferenci FUMA 2016: Archeologie ve městě.
  3. Semerád, M. – Taibl, P. 2018: Nové objevy z archeologického výzkumu čp. 887 (Wittmandorfský dům) v ulici Nekázanka na Novém Městě v Praze.Zprávy České archeologické společnosti. Suppl. 109, 13 (2018).
  4. Taibl, P. 2018: Odraz přechodu k právně konstituovanému městu na východní části plochy výzkumu Holanova paláce na Starém Městě pražském čp. 684/I. Staletá Praha, 34, 2018/2, 131–149.
  5. Taibl, P. 2018: Středověké zděné břidlicové konstrukce na pražském pravobřeží. Staletá Praha 34, 2018/2, 96–111.
  6. Štefan, I. – Zavřel, J. – Taibl, P. 2020: Středověké sídliště u Suchomast na Berounsku: k proměnám sídlení struktury a práci s neželeznými kovy ve venkovském prostředí. Archeologické rozhledy LXXII/, 102-145.
  7. Taibl, P. – Tryml, M. 2020: Kotva 1971. K počátkům osídlení u sv. Benedikta na Starém Městě pražském. Archaelogia Pragensia 25/2020, 263-299.
  8. Semerád, M. – Taibl, P. – Musílek, M. 2020: Vývoj osídlení na parcele domu čp. 887/II v ulici Nekázanka jako příklad sekundární parcelace jednoho z bloků Nového Města pražského. Staletá Praha 36, 2020/2, 32-69.

Téma dizertační práce: Proměna středověké tváře východní části Starého Města pražského

Profil na Academia.edu

Úvod > Mgr. Pavel Taibl