Navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení v akademickém roce 2023/2024

Přihlášku lze podat do 29. února 2024!

Detail programu/ oboruArcheologie pravěku a středověku / NMgr.“

Obecné informace k přijímacímu řízení najdete na stránkách přijímacího řízení FF UK.

Doporučená literatura: uchazeč si vybírá při přípravě literaturu dle svého zaměření a seznam četby překládá při přijímacím pohovoru.

Navazující magisterské studium připravuje absolventa na samostatné oborové působení. Zároveň prohlubuje jeho teoretickou i faktografickou znalost, praktické dovednosti a otevírá ho významnější měrou interdisciplinárním kontaktům, a to jak ve směru k příbuzným humanitním vědám (zejména kulturní antropologii, historii a dějinám umění), tak ve směru k vybraným přírodním vědám (fyzická antropologie, paleobiologie a další). Studenti plné studijní formy si také osvojují pokročilé praktické dovednosti jako práci se sofistikovaným software, měřickými přístroji, postupy statistické analýzy a další. Předpokládána je výraznější specializace absolventa.

Profil absolventa 
Absolvent magisterského studia je schopen provádět samostatně veškeré terénní práce spojené s neodkladnou záchranou archeologických hmotných pramenů. Účastní se komplexně připravený odborník na všech druzích archeologických prací (archeologický výkop, dokumentace, technické zpracování, analýza), přispívá ke zhodnocení nových pramenů a podává zprávy v odborném tisku ve formě odborných studií, případně monografií. Je schopen působit ve veřejné správě a podílet se na pracích zaměřených na evidenci a ochranu archeologických pramenů jako součásti národního kulturního dědictví. Je připraven k případnému pokračování v doktorském studiu daného oboru.
Uplatnění absolventa v praxi, resp. instituce, kde může absolvent uplatnit získané vzdělání:

Absolvent navazujícího magisterského studia je schopen provádět samostatné terénní výzkumné práce  spojené se záchrannou činností i při získávání poznatků sloužících základnímu výzkumu. Je schopen tyto práce organizovat a odborně vést odpovídající spolupracovníky. Organizuje i samostatně provádí a kontroluje a ověřuje dokumentační práce. Je schopen získané prameny evidovat, zajišťuje odbornou stránku jejich technického zpracování. Umí samostatně a v evropském kontextu hodnotit archeologické prameny, získává nové původní poznatky, které publikuje. Po speciálním administrativním zapracování je schopen působit ve veřejné správě, a to na pracovištích vyžadujících vyšší kvalifikaci, a podílet se na pracích spojených s ochranou archeologických nálezů a nalezišť, které jsou pramennou základnou oboru archeologie a zároveň součástí národního a evropského kulturního dědictví. Je připraven k práci v institucích muzejního typu ve všech základních oborech archeologie. Je schopen ucházet se o pokračování svého vzdělávání v doktorském  studiu.

 

 

Úvod > Uchazeč > Navazující magisterské studium