Novinky

 

Tomáš Klír: Rolnictvo na pozdně středověkém Chebsku. Praha, Karolinum 2020. ISBN 978-80-246-4559-0.

Anotace:

Středověké rolnictvo je pro historiky velkou a mimořádně přitažlivou neznámou, neboť v sobě skrývá klíč k pochopení pozdějšího ekonomického růstu, nebo naopak zarážející stagnace některých evropských regionů. V hrubých obrysech a jen torzovitě známe sociální struktury a instituce středověkého rolnictva, o skutečné vnitřní dynamice a demografických aspektech však nevíme takřka nic. Předkládaná monografie reaguje na tuto poznávací výzvu a využívá dosud nepovšimnuté a evropsky unikátní písemné prameny, které se dochovaly pro chebský městský stát. Díky nim přináší pozoruhodně detailní pohled na sociální mobilitu, migraci a způsob sociální reprodukce pozdně středověkého rolnictva, včetně nových pohledů na fenomén masového pustnutí venkovských sídlišť v tomto období.

Klír, T. – Boček, V. – Jansens, N. (eds.), New Perspectives on the Early Slavs and the Rise of Slavic. Contact and Migrations, (= Empirie und Theorie der Sprachwissenschaft , Volume 6). Winter Verlag: Heidelberg. 353 s. ISBN: 978-3-8253-4707-9.

Anotace:

Svazek je věnován jednomu z nejvíce fascinujících problémů současné historické lingvistiky a středověku, kterým je extrémně rychlá expanze slovanského jazyka ve velkých částech Evropy v raném středověku. Tradicionalisté vysvětlují šíření praslovanštiny jako důsledek migrací v 6. – 7. Století a spojují to se specifickou hmotnou kulturou as časnými zmínkami o etnických Slovanech v písemných pramenech. Alternativní hypotézy připisují stejný důkaz jazykově i geneticky velmi různorodým komunitám a spojují pozdější šíření praslovanštiny se statusem „lingua franca“ nebo „koiné“.

Články v tomto svazku interpretují nové metodologické a empirické poznatky z několika studijních oborů, a to nejen z tradiční triády lingvistiky, archeologie a historiografie, ale také z přilehlých oborů, jako jsou religionistika, kulturní antropologie, archeogenetika a další. Sjednocujícím vláknem je, že otázka vztahů mezi slovanským jazykem, etnikem a hmotnou kulturou má různé odpovědi v různých geografických a politických kontextech.

 

Bureš, M. – Popelka, M. – Šmidtová, R. – Šmolíková, M. (eds.): Veřejná archeologie 6. Praha 2021. 201 s. ISBN 978-80-246-4865-1.

Anotace:

Svazek obsahuje příspěvky z konferencí Archeologie a veřejnost 8 z roku 2014 (Téma: Archeologie ve svobodné společnosti)  a Archeologie a veřejnost 9 z roku 2017 (Téma: Prezentace archeologie – příklady dobré praxe).

Obsah ke stažení.