Mgr. Michaela Dvořáková

Michaela Dvořáková se už od počátku studia na FF UK v Praze zaměřuje na archeologii středověku, konkrétně na kastelologii. V současné době se věnuje terénní archeologii v Archeologickém centru Olomouc. V minulosti byla jedním z řešitelů grantu Průzkum zaniklých středověkých vesnic na Rakovnicku, který byl prezentován na konferenci Archaeologia Historica,

V akademickém roce 2013/2014 obhájila na Ústavu pro archeologii FF UK bakalářskou práci Keramický inventář z východního a jižního křídla Vízmburku. V akademickém roce 2015/2016 pak magisterskou práci Hrad Týřov, jeho někdejší význam, hmotná kultura a stavební podoba. V současnosti pracuje v rámci doktorského studia na dizertační práci Hrad Týřov, vyhodnocení a interpretace archeologického materiálu. Dílčí výsledky byly prezentovány na konferenci Castrum Bene 15.

Spolupráce na grantech:

2015 spoluúčast na projektu GAUK Mgr. Jana Horáka s názvem: Nový pohled na funkční strukturu plužin zaniklých osad a vztah lidských aktivit a přírodního prostředí prostřednictvím pedochemických metod.

2016 spoluúčast na projektu GAUK Mgr. Jana Eignera s názvem: Možnosti studia mezolitického osídlení Karlovarska.

2017 – 2019 spoluúčast na projektu Evropského fondu pro regionální rozvoj  s názvem ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko, chránit a sdílet společný kulturní prostor.

Bibliografie:

Dvořáková, M. 2014: Keramický inventář z východního a jižního křídla Vízmburku. Praha (rkp. bakalářské práce).

Dvořáková, M. 2016: Hrad Týřov. Jeho někdejší význam, hmotná kultura a stavební podoba. Praha (rkp. diplomové práce).

Dvořáková – Novotný 2019: Předběžné výsledky výzkumu raně středověkého osídlení v trase dálnice D11 úsek 06-1 (k.ú. Stěžery). Ročenka ACO 2017. Olomouc.

Dvořáková 2020: Předběžné výsledky záchranného archeologického výzkumu při stavbě dálnice D35 na katastrech obcí Horní Roveň a Čeradice. Ročenka ACO 2018. Olomouc.

Dvořáková – Janovský 2020: Průzkum zaniklých středověkých vesnic na Rakovnicku. Věstník musejního spolku král. města Rakovníka a okresu Rakovnického 57, s. 25 – 30.

 

 

Úvod > Mgr. Michaela Dvořáková