Doktorské studium

Studijní program „Archeologie pravěku a středověku“ posiluje teoretické, metodologické i empirické základy samostatné vědecké práce, překračující hranice stávajícího oborového poznání. Důraz je kladen na vysvětlení sociální, ekonomické i kulturní diverzity minulých lidských společností v celé jejich šíři a dynamice a dále na objasnění aktivní role materiální kultury. Primární oborový zájem je zároveň soustředěn na evropské území. Podstatnou úlohu má propojení s příbuznými antropologicky, artefaktuálně i historicky zaměřenými humanitními obory, s relevantními přírodovědnými obory a s péčí o památkové dědictví.

Průběh příjímacího řízení

Archeologie pravěku a středověku / Ph.D.
Detail programu/oboru (prezenční forma)

Detail programu/oboru (kombinovaná forma)

Doporučené tematické okruhy projektu připravované disertační práce

Preferovaná jsou témata sledující sociálně-ekonomické problémy pravěkých kultur, dále vztahy mezi těmito kulturami, otázky sídelně-geografické a rovněž využívající nové poznatky různých přírodovědných oborů i nové postupy při interpretaci archeologického materiálu. V mladším období mají přednost témata zabývající se v širokém pohledu problematikou počátků slovanského osídlení našich zemí a otázkami vzniku nejstarších států. 30 V archeologii mladšího středověku jsou preferována témata sídelně-archeologická (města, vesnice, tvrze, hrady, kláštery) a kulturně historická.

Projekt připravované disertační práce uchazeč předem konzultuje s předsedou oborové rady.

Předseda oborové rady: doc. PhDr. Tomáš Klír, Ph.D. e-mail: tomas.klir@ff.cuni.cz tel. 221 619 737

Další kontakt: Ing. Renata Šmidtová, email: renata.smidtova@ff.cuni.cz,  221 619 736

Všechny důležité informace najdete na webu FF UK.

Úvod > Uchazeč > Doktorské studium