PhDr. Pavel Burgert, Ph.D.

Odborný asistent

Konzultační hodiny: 

  • čtvrtek 10.00 – 12.00

 

Specializace:  neolit střední Evropy, těžba a dálková distribuce kamenných surovin

Vzdělání a akademické hodnosti:

2017               Ph.D. pravěká a středověká archeologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

2007–2012 Bc., Mgr., pravěká a raně středověká archeologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Dizertační práce: Struktura a chronologie sídlišť kultury s vypíchanou keramikou ve východních Čechách

Stáže:

2018–2019: Post doktorská stáž na Institut of Archeology and Ethnology PAN, Varšava;

2016 a 2017: Krátkodobé stáže v knihovně RGK ve Frankfurtu n. M.;

2015: Stipendijní pobyt na Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie Universität Wien;

2013: Stipendijní pobyt u prof. A. Zimmermanna na Archäologisches Institut Universität zu Köln

Přehled dosavadní odborné praxe

2019 – dosud: Vedoucí redaktor časopisu Památky archeologické (WOS);;

2013 – dosud: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Oddělení archeologie pravěku, od r. 2021 vědecký asistent;

2013–2014: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Archeologické oddělení.

Grantové projekty

2023–2025: Metabazit typu Jizerské hory jako transkulturní spojovatel pravěkých komunit střední Evropy. Standardní projekt GAČR (23-05334S); řešitel.

2019–2021: Mramor jako surovina šperků v neolitu střední Evropy. Standardní projekt GAČR (19-04121S); řešitel.

2019–2021: Způsob života jako nevědomá forma identity v neolitu. Standardní projekt GAČR (19-16304S); člen týmu.

2015–2017: Stavební struktury, areály aktivit a organizace sídelního prostoru na mladoneolitických sídelních areálech (5000/4900 – 4500/4400 př. n. l.). Standardní projekt GAČR (15-16963S); člen týmu.

Publikační činnost za posledních 10 let (viz také Academia.edu)

a) Monografie

Burgert, P. 2019: Neolit ve východních Čechách. Případová studie jeho mladšího vývoje. Praha: Academia.

Řídký, J. – Květina, P. – Limburský, P. – Končelová, M. – Burgert, P. – Šumberová, R. 2018: Big Men or Chiefs? Rondel Builders of Neolithic Europe. Oxbow Books.

Květina, P. – Řídký, J. – Končelová, M. – Burgert, P. – Šumberová, R. – Pavlů, I. – Brzobohatá, H. –Trojánková, O. – Vavrečka, P. – Unger, J. 2015: Minulost, kterou nikdo nezapsal. Červený Kostelec: Pavel Mervart.

 

b) Články

Burgert, P. – Přichystal, A. 2022: Marble as a Material for the Production of Bracelets in Neolithic Central Europe. Archäologisches Korrespondenzblatt 52, 27-40.

Burgert, P. – Přichystal, A. 2021: Die Erzeugungskette von Marmorarmringen des jüngeren Neolithikums. Anthropologie 59/3, 297-314.

Burgert, P. 2022: Dílna na výrobu broušené industrie kultury s lineární keramikou v Sobčicích u Hořic. Archeologie ve středních Čechách 26, 79-102.

Burgert, P. 2021: Long distance distributed raw materials as a predictive factor for the presence of exceptional groups of inhabitants in the period of the Late Neolithic. A case study from eastern Bohemia (Czech Republic). Biskupinskie Prace Archeologiczne 14, 167-188.

Werens, P. – Burgert, P. 2021: Znalezisko siekiery z krzemienia pasiastego z miejscowości Lučice k. Chlumca nad Cidlinou we Wschodnich Czechach na tle znalezisk z terenów Czech, Moraw, czeskiego Śląska i Słowacji. Zeszyty Sandomierskie. Biuletyn Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego 51, 70-72.

Militká, L. – Beneš, Z. – Burgert, P. – Šámal, Z. – Beran-Cimbůrková, P. 2021: Pravěké nálezy z místa bojiště u Lipan, okr. Kolín: výsledky povrchových a detektorových prospekcí. Archeologie ve středních Čechách 25, 47-74.

Burgert, P. – Přichystal, A. – Davidová, T. 2020: Nový výzkum pravěkých těžebních polí na Bílém kameni u Sázavy, okr. Benešov [New excavation of the prehistoric mining fields at Bily kamen near Sazava, Central Bohemia]. Archeologické rozhledy 72, 349-378.

Přichystal, A. – Burgert, P. – Gadas, P. 2019: Marble from Neolithic quarries at the Bílý Kámen Hill near Sázava (Czech Republic) and its petrographic-geochemical characterization. Geological Quarterly 63, 811-821.

Burgert, P. – Werens, P. 2019: Broušená sekera z páskovaného silicitu typu Krzemionki z Lučice u Chlumce nad Cidlinou. Archeologie východních Čech 18, 9-20.

Řídký, J. – Končelová, M. – Burgert, P. – Šumberová, R. – Hadacz, R. 2020: Grinding tools and circular enclosures: Activities on late Neolithic settlements. In: Peter Bye-Jensen and Mathias Bjørnevad-Ahlqvist eds., The Life Biography of Artefacts and Ritual Practice. BAR Publishing (BAR S2991), Oxford, 23-34.

Thér, R. – Kallistová, A. – Svoboda, Z. – Květina, P. – Lisá, L. – Burgert, P. – Bajer, A. 2019: How Was Neolithic Pottery Fired? An Exploration of the Effects of Firing Dynamics on Ceramic Products. Journal of Archaeological Method and Theory 26/3, 1143-1175.

Burgert, P. 2018: The Status and the Role of ‚Chocolate‘ Silicite in the Bohemian Neolithic. Archaeologia Polona 56, 49-64.

Burgert, P. – Lanta, M. 2018: Výjimečný nález pravěkého obsidiánu v Libišanech u Pardubic. Archeologie ve středních Čechách 22, 825-840.

Burgert, P. – Beneš, Z. – Kapustka, K. 2018: Zpracování bavorských deskovitých rohovců v neolitu na příkladu dílny ze sídliště kultury s vypíchanou keramikou v Chotýši u Českého Brodu [The working of

Bavarian tabular chert in the Neolithic based on the example of the workshop from the Stroked Pottery culture]. Památky archeologické 109, 37-74.

Chlup. T. – Burgert, P. 2018: Povrchová prospekce polohy Kobylnice na katastru Velimi a Klipce u Kolína. Archeologie ve středních Čechách 22, 841-849.

Burgert, P. – Přichystal. A. – Prokeš, L. – Petřík, J. – Hušková, S. 2017: The origin and distribution of obsidian in prehistoric Bohemia. Bulgarian e-Journal of Archaeology 7, 1-15.

Burgert, P. – Vokolek, V. – Řídký, J. 2016: Prostorová analýza a datace dvou ohrazení v sídelním areálu z mladšího neolitu v Plotištích nad Labem, okr. Hradec Králové. Archeologie ve středních Čechách 20, 925-933.

Burgert, P. 2016: Bavorské jurské rohovce Franské Alby v neolitu a eneolitu Čech. Archeologické rozhledy 68, 91-108.

Burgert, P. 2015: Štípaná industrie z obsidiánu v Čechách. Archeologické rozhledy 67, 239-266.

Burgert, P. 2015: „Stabilitas loci“ of inhabitants of the Stroked Pottery site in Jaroměř. Anthropologie 53/3, 476-483.

Stolz, D. – Řídký, J. – Půlpán, M. – Burgert, P. 2015: Štípaná industrie z mladoneolitického sídelního areálu s rondelem ve Vchynicích, okr. Litoměřice. Archeologické rozhledy 67, 267-286.

Burgert, P. — Končelová, M. — Květina, P. 2014: Neolitický dům, cesta k poznání sociální identity. In: Popelka, M. – Šmidtová, R. (eds.), Neolitizace aneb setkání generací, 29-58. Praha.

Burgert, P. 2014: Poutník ze Země východní. Úvod do problematiky obsidiánové štípané industrie v Čechách. Živá archeologie – REA 16, 25-28.

Burgert, P. 2014: Sídelní areál kultury s vypíchanou keramikou ve Starých Jesenčanech. Archeologie východních Čech 5, 5-47.

Burgert, P. 2014: K vnitřní chronologii sídliště kultury s vypíchanou keramikou v Libišanech (okr. Pardubice). Archeologie východních Čech 4, 5-54.

Bláhová-Sklenářová, Z. – Burgert, P. – Popelka, M. 2014: Neolitické nálezy ze Skřivan u Nového Bydžova ve sbírce pražské univerzity. In: M. Novák – P. Burgert (red.), Sborník k poctě Jiřího Kalfersta, 36-52.

Končelová, M. – Burgert, P. 2014: Jeden objekt jako nevšední výpověď o sídlišti nejstarších zemědělců. In: M. Novák – P. Burgert (red.), Sborník k poctě Jiřího Kalfersta, 146-163.

Burgert, P. 2013: Metamorfózy jednoho sídliště: o proměnách půdorysu neolitického domu v Jaroměři. Živá archeologie 15/2, 3-5.

Jiné

Památky archeologické – vedoucí redaktor

Členství v redakčních radách – Studia archaeologica Brunensia; Přehled výzkumů; Archeologie východních Čech

Aktuální pedagogická činnost na FFUK

Evropa v pravěku a raném středověku (podíl na výuce)

Neolit

Evropské souvislosti českého neolitu a eneolitu (podíl na výuce)

Semináře pro starší pravěk

K problematice štípané industrie – PVP

 

Úvod > Ústav > Lidé > Akademičtí pracovníci > PhDr. Pavel Burgert, Ph.D.