doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.

Vedoucí semináře pro starší pravěk

Konzultační hodiny:

  • úterý    11.00 – 12.00 hod
  • čtvrtek 14.00 – 15.00 hod

Specializace: neolitizace českých zemí ve středoevropském kontextu, kamenná štípaná industrie – těžba, distribuce, využití, archeologie a veřejnost, experiment v archeologii

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ

1976-1977      Archeologický ústav ČSAV, asistent

1977-1981      UK FF, obor prehistorie

1981-1981     Středočeské muzeum Roztoky u Prahy, archeolog

1982-1983     UK FF, studijní pobyt

1983-1986     UK FF, interní aspirant

1986-2002     odborný asistent

2002-2016    docent, zástupce ředitele Ústavu pro archeologii

2017- září 2019 ředitel Ústavu pro archeologii

říjen 2019-dosud zástupce ředitele Ústavu pro archeologii

člen Vědecké rady Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni

předseda Oborové rady doktorského studia oboru Archeologie pravěku a středověku

předseda redakční rady sborníku Praehistorica

člen Praehistorica et Protohistorica, o. p. s.

člen komise MK ČR pro prohlašování a rušení prohlášení nemovitých věcí za kulturní památky

člen U.P.I.K.O.D. organizace pro výzkum, ochranu a prezentaci kulturních památek se sídlem v Zagrebu (Chorvatsko), tajemník a zástupce pro střední Evropu

v letech 2017-2019 odborný garant za FF UK v projektu EÚS ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko, chránit a sdílet společný kulturní prostor, po jehož ukončení následuje udržitelnost v trvání 10 let

1984     získán titul PhDr.

1988     udělena hodnost CSc.

2002     získán titul Doc.

Přehled publikační činnosti

Popelka, M. – Šmidtová, R. (2020): Dětská univerzita na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, Veřejná archeologie VI, 101-108.

Popelka, M. Šmidtová, R. (2020): ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko, chránit a sdílet společný kulturní prostor.  Ohlédnutí za jedním projektem. Živá archeologie, (Re)konstrukce a experiment v archeologii 22, 63-67.

Petriščáková, K. – Trojánková, O. – Popelka, M. (2018): Skelet telete v objektu kultury

nálevkovitých pohárů z Malé Ohrady v Praze-Stodůlkách, Archaeologica Pragensia 24, 188-205.

Popelka, M. (2018): Book Review: Proceedings of the 25th Meeting of Archaeologicts from Germany, the Czech Republic and Austria, Exarc Journal 2018 Digest, Issue 1, 26 – 27.

Dobeš,M. – Popelka, M. (2017): Sídliště klasického stupně badenské kultury v Dolních Beřkovicích, okr. Mělník. Archeologie ve středních Čechách21/2, 693-744.

Petriščáková, K. – Dobeš, M. – Popelka, M. (2016): Neolitické a časně eneolitické hroby z Prahy – Jihozápadního Města, Praehistorica 33/1-2, 335-349.

Dufek, J. – Malyková, D. – Popelka, M. Přichystal, A. (2016): Stopy dálkových kontaktů na neolitickém sídlišti v Kolíně-Šťáralce. Archeologie ve středních Čechách 20/2, 935-957.

Popelka, M. – Válková, V. (2016): Dějepis pro gymnázia a střední školy 1. Pravěk a starověk. 3. vydání, SPN – Pedagogické nakladatelství. Praha.

Popelka, M. (2015): Experiments with Replicas of Neolithic Sickles. In:

Půtová, B. – Soukup, V (eds.): The genesis of creativity and the origin of the human mind. Karolinum. Praha, 306-313.

Bláhová-Sklenářová, Z. – Popelka, M. (2015): Já chci být archeologem. O Tomášovi, dvojčatech a příbězích ukrytých pod zemí. Albatros Media. Praha.

Popelka, M. (2014): Štípaná industrie – změněný pohled na archeologický pramen. In: M.  Popelka – R. Šmidtová (eds.): Neolitizace, aneb setkání generací. FF UK. 243 – 260.

Bláhová, Z. – Burgert, P. – Popelka, M. (2014): Neolitické nálezy ze Skřivan u Nového Bydžova ve sbírce pražské univerzity. Sborník k poctě Jiřího Kalfersta. Acheologie východních Čech, Supplementum 1, 36-52.

Popelka, M. (2013): Štípaná industrie. In: M. Dobeš – P. Limburský a kol.: Pohřebiště staršího eneolitu a šňůrové keramiky ve Vliněvsi. Archeologické studijní materiály 22, 122-131.

Popelka, M. (2013): Pravěk na stránkách školních učebnic. In: R. Šmidtová – M. Popelka – M. Šmolíková – M. Bureš (editoři): Veřejná archeologie IV. Příspěvky z konferencí Archeologie  a veřejnost 2007 a 2012. Praha, 95 – 101.

Popelka, M. (2013): Archeologie a veřejnost – nová součást studijního plánu oboru Archeologie pravěku a středověku na FF UK. In: R. Šmidtová – M. Popelka – M. Šmolíková – M. Bureš (editoři): Veřejná archeologie IV. Příspěvky z konferencí Archeologie  a veřejnost 2007 a 2012. Praha, 181 – 187.

Popelka, M. (2012): Muzeum krapinských neandertálců: velkolepá multimediální cesta nejen do pravěku. Živá archeologie – REA 14, 61-65.

Popelka, M. (2011): Štípaná industrie. In. Sankot, P. Zápotocký, M. 2011: Eneolitický sídlištní areál (jordanovská a řivnáčská kultura)  s kruhovým objektem – rondelem v Tuchoměřicích, okr. Praha-západ. Památky archeologické 102, 59-116.

Popelka, M. (2011): Bílý nebo černý – aneb jak vybrat ten správný křemenec! Živá archeologie – REA 13, 28-31.

Dobeš, M. – Kostka, M. – Popelka, M. (2011): Žárové hroby jordanovské kultury z Prahy – Bubenče a Dejvic, Archaeologica Pragensia 20, 294-316.

Šmidtová, R. – Popelka, M. (2011): Abstrakty bakalářských a magisterských prací obhájených v letech 2008-2009 na Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. In: Popelka, M. – Šmidtová, R. (eds.) 2011: Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. Sborník referátů z 28. zasedání badatelů pro výzkum neolitu a eneolitu (nejen) Čech, Moravy a Slovenska, Mělník 28. 9. – 1. 10. 2009, Praehistorica 29, 451-461.

Popelka, M. – Šmidtová, R. (eds.) (2011): Otázky neolitu a neolitu našich zemí. Sborník referátů z 28. zasedání badatelů pro výzkum neolitu a neolitu (nejen) Čech, Moravy a Slovenska, Mělník 28. 9. – 1. 10. 2009, Praehistorica 29. Praha.

Dobeš, M. – Kostka, M. – Popelka, M. (2010): Žárové hroby jordanovské kultury z Prahy – Bubenče a Dejvic, Archaeologica Pragensia 20, 294-316.

Působení v zahraničí

2007 přednáška na Archäologisches Institut der Universität Hamburg

2008 přednáška na FF UK Bratislava

2010 přednáška na mezinárodním symposiu o experimentální archeologii ve Vídni (Rakousko)

2011 přednáška v Českém národním domě v Zagrebu (Chorvatsko) pro studenty archeologie  českou menšinu v Chorvatsku

2017-2019 cyklus přednášek v Historickém parku Bärnau-Tachov v Bärnau (SRN) v rámci projektu EÚS ARchaeoCentrum Čechy-Bavorsko, chránit a sdílet společný kulturní prostor

2019 přednáška Public archaeology in the Czech Republic v Archeologickém muzeu v Zagrebu (Chorvatsko)

Aktuální pedagogická činnost

Evropa v pravěku a raném středověku

Neolit

Evropské souvislosti českého neolitu a eneolitu (podíl na výuce)

Archeologie a veřejnost

Experiment v archeologii + praxe v rámci udržitelnosti projektu EÚS v Historickém parku Bärnau-Tachov

Úvod do archeologie pravěku 1, 2

Semináře pro starší pravěk

K problematice štípané industrie – PVP

 

 

Úvod > Ústav > Lidé > Akademičtí pracovníci > doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.