Mgr. Viktorie Janovská

Viktorie Janovská absolvovala bakalářské a navazující magisterské studium Archeologie pravěku a středověku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Specializuje se na archeologii středověku a využití nedestruktivních metod v archeologii. Ve své připravované disertační práci se věnuje výzkumu středověkého osídlení v zemědělsky příznivých částech Čech, především na Nymbursku.

Granty a stipendia

2021-2022: Interlinking language and material culture – a study of European populations in time and space (START FF UK, hlavní řešitel Nicolas Jansens)

2018-2021: Křehká stabilita – úživnost polních systémů ve středověkých Čechách (GAUK, hlavní řešitel Martin Janovský)

2018-2019: Nedestruktivní výzkum zaniklých středověkých sídel na Nymbursku (Studentské vědecké stipendium FF UK, hlavní řešitel Viktorie Janovská)

Publikační výstupy

Janovská, V. – Klír, T. 2020: Nedestruktivní výzkum zaniklé Havraně (okres Nymburk). Příspěvek k podobě raně středověkých center nižšího řádu. Archaeologia historica 45, č. 1, 67–91.

Dančová, V. 2014: Záchranný archeologický výzkum u kostela Povýšení sv. Kříže v Třebosicích (okr. Pardubice). Chrudimský vlastivědný sborník 18, 197-226.

Profil na Academia.edu

Profil na Researchgate

Úvod > Mgr. Viktorie Janovská