Mgr. Denisa Brejchová

Denisa Brejchová pracuje jako edukátor v Západočeském muzeu v Plzni a spolupracuje na projektu Budování kapacit pro rozvoj škol v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na Západočeské univerzitě v Plzni. Připravuje a realizuje vzdělávací programy pro základní a střední školy. V letech 2013 – 2017 byla ambasadorkou a členkou představenstva v mezinárodní asociaci Hands On! International Association of Children in Museums.

Dizertační práce Metodika interpretace archeologických expozic žákům mladšího a staršího školního věku je zaměřena na formy prezentace a metodiku interpretací archeologických expozic v České republice s ohledem na evropský kontext.  Cílovou skupinu představují pedagogové a žáci 1. a 2. stupně základních škol a víceletých gymnázií a archeologická obec. S ohledem na členění vzdělávacího obsahu dle Rámcových vzdělávacích programů jsou pro archeologicky zaměřené programy cílovou skupinou zejména žáci čtvrtých a šestých tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kdy je učivo ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět a Člověk a společnost zaměřeno na pravěk.

Vzdělání: magisterský titul v oboru Archeologie, Filosofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni

Další zkušenosti:

2012 Kurz Technology Transfer Manager (Senior) a odborná stáž na univerzitě v Oxfordu, VB

Výběr z publikační činnosti:

  • Archeologické dědictví – základ evropské kulturní paměti, Metody interpretace archeologických expozic žákům mladšího a staršího školního věku, Pedagogika, roč. 70, č. 3, 2020, s. 383–388
  • Brejchová, D. Future in Children´s Hands- Informal education as a tool for social change. The Hands On! 2017 Conference in the Czech Republic. Museologica Brunensia. 2018, roč. 7, č. 1, s. 58 – 61. ISSN 1805-4722
  • Brejchová, D. Detailní recenzní posudek k článku Harumi Kinoshita: How does the Circulation of Works of art and Exhibitions fuel Acculturation? Museologica Brunensia. 2017, roč. 6, č. 2, s. 36 – 46. ISSN 1805-4722
  • Brejchová, D., Tobiášová, T. Mezinárodní asociace Hands On! přichází do Čech. Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky 1/2016, roč. 16, č. 1 (2016), s. 6-8. ISSN 1213-2152
  • Brejchová, D. Muzea a neformální vzdělávání – budoucnost v rukách dětí. Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky Roč. 17, č. 6 (2017), s. 2-3. ISSN 1213-2152
Úvod > Mgr. Denisa Brejchová