Rozvrh na LS 2023/2024 (aktualizace 6.3. 2024)

 

Rozvrh na rozvrhovém portálu FF UK  na LS 2023/2024 

Rozvrh na LS 2023/2024 

 

Obecné poznámky k rozvrhu:

 • kódy APA111… jsou určeny pro bakalářské studium (červeně je vepsaná poznámka, který ročník Bc. studia si předmět povinně zapisuje)
 • kódy APA555… pro navazující magisterské studium

Rozvrh si tvoříte na základě studijních plánů (ke stažení v sekci „Studium – druhy studia – zvolíte bakalářské nebo navazující magisterské a rok přijetí ke studiu). Studijní plány samozřejmě najdete také na webu FF UK.

V rozvrhu na LS 2023/2024 (v pdf výše) jsou:

 • povinně volitelné přednášky vybarveny žlutě
 • předměty určené pouze pro bakaláře vybarveny zeleně
 • předměty určené pouze pro magistry vybarveny modře
 • společné semináře a cvičení vybarveny šedě

Pozor, učebny a další místnosti jsou přečíslovány:

Ústav pro archeologii má teď nově číslo dveří C143 (dříve 148), takže studovna má označení C143A (dříve C 153), učebna má číslo CM204 (dříve C211), učebna Katedry logiky má číslo C116 (dříve C119), knihovna má nyní číslo C143C (dříve C151).

 

Poznámky k rozvrhu LS 2023/2024:

 • Přednášku „Paleolit a mezolit“ APA111004 povinně zapisují studenti 1. a 2.roč. Bc. studia (přednáška probíhá 1x za 2 roky)
 • Přednášku „Teorie a metodologie v archeologii“ APA111015 a „Interdisciplinární průsečíky v historické archeologii“  APA111012 povinně zapisují studenti 2.a.3. roč. Bc. studia (přednáška probíhá 1x za 2 roky)
 • Cvičení s archeologickým materiálem probíhají po předchozí dohodě blokově (většinou v jiných dnech, než je uvedeno v rozvrhu)
 • V LS 2023/2024 je vypsána nová PVP je „Odborná muzejní praxe“, která je doporučená studentům 3. ročníku Bc. studia (APA111075) a 1. ročníku NMgr. (APA555073). Podrobnosti najdete v SIS.
 • „GIS v archeologii II“ APA555011 zahajuje až v pátek 1. března.
 • doc. Klír zahajuje výuku až v týdnu od 4. března (Středověké osídlení, Interdisciplinární průsečíky v historické archeologii a Archeologie středověké krajiny) – VÝUKA PROBĚHNE PROZATÍM V ZASTOUPENÍ
 • Dr. Dobeš zahajuje výuku ve čtvrtek 29. února.
 • Dr. Štefan zahajuje výuku v týdnu od 26. února.
 • Semináře pro archeologii středověku a raného novověku zahajují až ve středu 6. března.
 • Přednáška „Terénní teorie a praxe“ zahajuje ve středu 21. února. Sylabus přednášky ke stažení.
 • Cvičení s materiálem 1 (APA111031) bude vyučováno formou blokové výuky ve formátu 3×3 hodiny. Pro tyto workshopy nad tématem pravěké keramiky je připravený i materiál ze Závisti u Zbraslavi, polykulturní výšinné lokality, hradiště a největšího oppida v ČR.
  • Místo: scházet se budete v depozitářích Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. ZDE. Prosím shromážděte se okolo vrátnice u vjezdu, kde vás v 9:00 kolegové vyzvednou. Odkaz v mapě sice ukazuje Ústav struktury a mechaniky hornin – to je ale v pořádku, sdílí s nimi prostor.
  • Čas: bloková výuka vždy od 9:00 – 12:00. Zahajovací setkání bude v pátek 1. 3. 2024., pak se budete scházet ještě dva následující pátky (8.3. a 15.3.). Vždy ve stejném čase, tedy 9-12.
  • Náplň: při každém setkání se budete věnovat základní práci s pravěkou keramikou – základní analytické postupy, jak může být  keramika datována a studována, jaké informace lze z tohoto pramene vyčíst apod.

   

 • Dějiny středověkého osídlení 2 APA555010 (prof. Klápště, prof. Žemlička) zahajují až 28. února.
 • V LS 2023/2024 vypisujeme ve spolupráci s AÚ AV ČR Praha novou PVP „Cyklus interdisciplinárních přednášek“, která bude zčásti probíhat hybridní formou, zčásti prezenčně a zčásti distančně. Přihlášení studenti se zúčastní přednášek Archeologického ústavu (viz tato pozvánka) a dále přednášek pořádaných naším ústavem, které budou probíhat v učebně CM 204 nebo v knihovně ÚPA. Podmínky atestace najdou přihlášení studenti v SIS.
  Termín: Forma přednášky: Přednášející: Název přednášky:
  22.2.2024 Prezenční (CM204) RNDr. Jakub Trubač, Ph.D.

  PřF UK, Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů

  Analytické možnosti a přínosy izotopů v archeologii
  7.3.2024 Hybridní (online nebo v knihovně AÚ AV ČR, Letenská) Mgr. Václav Hrnčíř, Ph.D.

  Postdoc. Max-Planck-Institute for Evolutionary Anthropology

  Počátky alkoholických nápojů a jejich role při vzniku komplexních společností
  14.3.2024 Online (MS Teams) professor Oren Ackermann (Izrael) Pristine nature or wild garden?Through the glasses of geoarchaeology
  21.3.2024 Hybridní (online nebo v knihovně AÚ AV ČR, Letenská) Bisserka Gaydarska, Adjunct Professor, Ph.D.

  Durham University, GB

   

  The Varna cemetery – recent advances in archaeological science
  11.4.2024 Prezenční (CM204) PhDr. Pavel Fojtík

  Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i.

  Depozitum Hradisko 3 aneb poslední dny mohylové kultury
  18.4.2024 Prezenční (CM 204) doc. Mgr. Lenka Lisá, Ph.D.

  Geologický ústav AV ČR, v.v.i.

  Metodické přístupy při studiu užívání prostoru a formační historie výplní pravěkých objektů
  25.4.2024 Prezenční (CM 204) PhDr. Karel Sklenář, DrSc. Počátky archeologie v Čechách: od Hájka z Libočan po Kalinu z Jäthensteinu
  16.5.2024 Hybridní (online nebo v knihovně AÚ AV ČR, Letenská)

  prof. Mgr. Viktor Černý, Dr.

  Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i.

  Nesoulad subsistencí afrického sahelu a pohled populační genetiky
  23.5.2024 Prezenční (CM 204)

  PhDr. Karel Sklenář, DrSc.

  Jan Erazim Vocel a vznik archeologické vědy v Čechách
  30.5.2024 Hybridní (online nebo v knihovně AÚ AV ČR, Letenská) Mgr. Petr Hejhal, Ph.D. – Mgr. Pavel Drnovský, Ph.D.

  Katedra archeologie Univerzity Hradec Králové

  Archeologie novověkého vojenství

 

Povinně volitelné přednášky zajišťované jinými ústavy a katedrami

 • Archeologie západního Středomoří (Ústav pro klasickou archeologii) APA555034 úterý 10.50 učebna C 221
 • Pozdně antická a raně křesťanská archeologie: Byzanc (Ústav pro klasickou archeologii) APA555054 středa 9.10 učebna C 507
 • Medievistické disciplíny a témata (Ústav řeckých a latinských studií) APA555062 ve středu 17.30 učebna C 144Rozpis přednášek

 

Archiv rozvrhů

 

 

Úvod > Studium > Rozvrh na LS 2023/2024 (aktualizace 6.3. 2024)