Mgr. Petr Starec

Petr Starec vystudoval FF UK v Praze, obor archeologie (1989). Pracuje v Muzeu hlavního města Prahy. Specializuje se na archeologii středověké a novověké Prahy. Blíže se věnuje poznání pražských veřejných prostranství a ulic nebo městského opevnění. Předmětem dalšího zájmu je problematika raně středověkého pohřbívání.

Spolupracuje na grantových projektech:

č. 20817: „Zvířata ve středověké Praze: archeo­zoologický výzkum a analýza stabilních izotopů“, financovaném Grantovou agenturou Univer­zity Karlovy (hlavní řešitelé FF UK Praha, JČU České Budějovice, AÚ AV ČR, v. v. i. v Praze)

č. 18-10003S: „Zvířata ve středověkém městě. Archeozoologie a analýza stabilních izotopů“, financovaném Grantovou agenturou ČR (hlavní řešitelé JČU České Budějovice, AÚ AV ČR, v. v. i. v Praze)

Téma dizertační práce: Archeologie Václavského náměstí (Koňského trhu) v Praze.

Projekt je součástí archeologie veřejných prostranství v prostoru středověkých a raně novověkých měst. Koňský trh se stal po založení Nového Města pražského v roce 1348 důležitým centrem hospodářského života nově založené městské aglomerace. Jeho soustavný archeologický výzkum začal s budováním podchodu uprostřed náměstí v roce 1967 a výzkumná aktiva zde probíhá dodnes. Zaměření projektu přinese systematické zpracování a vyhodnocení archeologických výzkumů na jednom ze tří ústředních tržišť Nového Města.

Z publikačních výstupů:

Mořkovský T. – Starec, P. – Urbanová P. – Jarošová I. – Rašková-Zelinková M. – Boberová K. – Světlík I. 2017: Raně středověké pohřebiště pod budovou Filozofické fakulty v Praze a výzkum jeho kosterních pozůstatků, in: Boháčová I. – Šmolíková M. a kol.: Praha archeologická, 319–348.

Kovačiková, L. – Trojánková, O. – Meduna P. – Starec, P. – Burian, M. – Čiháková, J. 2019: Trendy v konzumaci masa a dalších živočišných produktů ve středověké Praze, Archeologické rozhledy 3, 529–552.

Dragoun, Z. – Podliska, J. – Starec, P. 2019: Neue Befunde zur Befestigung der Prager Altstadt, in: Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Archäologie des Mittelalters und Neuzeit 32, 113–124.

Starec, P. 2019: Život na Koňském trhu, Vesmír 2, 102–105.

Kovačiková, L. – Starec, P. 2019: Co jedli na Koňském trhu, Vesmír 3, 162–165.

Starec, P. 2019: Praha 1 – Nové Město, Václavské náměstí ppč. 2306/1, in: Zdeněk Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2017–2018, Pražský sborník historický 47, 618–619.

Trojánková, O. – Kovačiková, L. – Frolík, J. – Starec, P. – Čiháková, J. 2020: Chov prasat ve středověku prizmatem stabilních izotopů uhlíku a dusíku. Archaeologia Historica 45/1, 167–183.

Kovačiková, L. – Trojánková, O. – Starec, P. – Meduna, P. – Limburský, P. 2020: Livestock as an indicator of socioeconomic changes in Medieval Prague (Czech Republic). Archaeological and Anthropological Sciences, 12, 283, 1–20.

Dragoun, Z. – Podliska, J. – Starec, P. 2020: Nové informace k poznání opevnění Starého Města pražského, Documenta Pragensia 38, 21–38.

Starec, P. – Zavřel, J. – Gut, V. – Valtr, L. 2020: Stav a perspektivy poznání opevnění Nového Města pražského, Documenta Pragensia 38, 39–74.

Úvod > Mgr. Petr Starec