Mgr. Zuzana Mírová

 

Zuzana Mírová vystudovala archeologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, od roku 2019 absolvuje doktorský studijní program v Ústavu pro archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zaměřuje se především na dobu bronzovou a starší dobu železnou, v současné době se nejvíce věnuje výzkumu společenských elit. Je spoluautorkou knihy Hallstatt Magnate Graves from Brno-Holásky 1 and 2 in Central European Context (2018), která je věnována právě tomuto tématu.

Dále se zabývá problematikou koně v pravěku, své poznatky shrnula v monografii The horse in the Bronze and Iron Ages in Moravia (2019). Svůj výzkum také publikuje formou menších článků, kapitol v knihách a na odborných konferencích. Přednášela na Univerzitě Palackého v Olomouci a Eberhard Karls Universität Tübingen, na Univerzitě Karlově v ZS 2020 vyučovala přednáškový kurz Early Iron Age in the Central European context on the example of Moravia. Je dvojnásobnou držitelkou Ceny rektora Univerzity Palackého.

Její připravovaná dizertační práce nese název Centralizační a decentralizační procesy 14. ‒ 4. století př. n. l. na Moravě. Práce má za úkol shromáždit, analyzovat a interpretovat prameny o elitách sledovaného období. Cílem práce je stanovit míru sociální stratifikace, posoudit komplexní společenské stádium ‒ míru centralizace a decentralizace ‒ sledovaných společností a porovnat je s již existujícími modely odvozenými z etnologie. Záměrem je studovat společenské proměny a diskutovat je v rámci delšího časového úseku.

V současné době se podílí na badatelském výzkumu centrální lokality doby halštatské ‒ Habrůvky ‒ „Býčí skály“.

Profil na Academia.edu

 

Úvod > Mgr. Zuzana Mírová