Témata závěrečných prací na výběr

  • Téma : Strava populace starší doby bronzové na území Čech a její sociální aspekty na základě izotopové analýzy (pracovní název, bude doplněno podle zpracovávaného nálezového souboru kosterních ostatků)

Práce bude zaměřena na analýzu stravy populace starší doby bronzové na území Čech.  Použitou metodou bude izotopová analýza uhlíku a dusíku v kolagenu lidské kostní tkáně. Tato analýza umožňuje popsat zastoupení jednotlivých – izotopově odlišných – skupin potravy a tedy charakterizovat např. vzájemný poměr rostlinné a živočišné složky stravy, či rozpoznat konzumaci specifických potravin, jako jsou C4 rostliny (proso), sladkovodní či mořské ryby. Základní řešenou otázkou přitom bude porovnání vztahu charakteru stravy a forem pohřbů (pohození/rituální uložení v jámě/hrob na pohřebišti), zkoumán však bude i vliv biologických vlastností (věk, pohlaví) a dalších faktorů (rozdíly mezi lokalitami atd.) na kvalitu stravy. Praktická část práce (extrakce kolagenu z kostní tkáně) bude probíhat v laboratoři antropologického oddělení Národního muzea.

Vedoucí práce: Sylva Drtikolová Kaupová
Konzultanti: 1) Zuzana Bláhová-Sklenářová, 2) bude stanoven podle zvoleného nálezového souboru (zejména vedoucí výzkumu)
Úvod > Témata závěrečných prací na výběr