Výzkumné skupiny

Proměny raně středověké společnosti

Koordinátor: PhDr. Ivo Štefan, Ph.D.

V rámci výzkumného programu zkoumáme širokou škálu témat souvisejících s transformací raně středověké společnosti v průběhu šesti staletí (ca 6. -12. století). V průběhu tohoto období dochází ve střední Evropě k výraznému nárůstu komplexity společnosti a vzniku stabilních politických útvarů, které přijímají křesťanství. V řešení těchto témat se protíná svědectví archeologie, historie s koncepty sociálních modelů a teorií. Pozornost věnujeme socioekonomickým aspektům (proměny elit a jejich reprezentace, centrálních lokalit a směnných mechanismů) i změnám symbolických a náboženských kódů. Pracujeme jak s publikovanými daty, tak s výsledky vlastních terénních aktivit. Od roku 2021 vznikne v rámci projektu Primus zaměřeného na christianizaci venkovského prostředí ve střední Evropě mezinárodní výzkumný tým (Dr. Mária Varga).

 

Středověká populace a krajina

Koordinátor: doc. PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.

V rámci výzkumného programu usilujeme porozumět hlubokým sociálním, ekonomickým a demografickým změnám, které opakovaně zažívala středověká společnost. V centru našeho zájmu stojí závěr raně středověkého období, ústup „archaických“ ekonomických a společenských vztahů, a počátky nové kontinuity charakterizované všudypřítomnými tržními mechanismy, polarizací města a venkova, pozemkovou vrchností a rolnickým způsobem produkce (12.–14. století). Usilujeme rovněž o postihnutí pozdně středověké dynamiky a procesů, které charakterizovaly počátky evropského novověku (14.–16. století). Přitahuje nás rovněž analýza souvislostí mezi změnami přírodního prostředí a společnosti. Výzkumný program těží z interakce mezi různými typy pramenné evidence (hmotné pozůstatky, písemné záznamy, ikonografie i dosud stojící architektura) a z expandujících moderních technologií (komputační přístupy, geochemické a geofyzikální metody, dendrochronologické datování, LiDAR).

Úvod > Výzkumné skupiny