Praehistorica

Vydané svazky
F. Dvořák, Knížecí pohřby na vozech ze starší doby železné. – Wagengräber der älteren Eisenzeit in Böhmen. Praehistorica I., Praha 1938.
I. Borkovský, Staroslovanská keramika ve střední Evropě. – Die altslawische Keramik in Mitteleuropa. Praehistorica II, Praha 1940.
M. Buchvaldek – D. Koutecký, Vikletice – Ein schnurkeramisches Gräberfeld. Praehistorica III, Praha 1970. Full text (PDF)
I. Pavlů, Pražská keramika dvanáctého a třináctého století. – Prager Keramik des    12. und 13. Jahrhunderts. Praehistorica IV, Praha 1971.
J. Sláma, Mittelböhmen im frühen Mittelalter. I. Katalog der Grabfunde. Praehistorica V, Praha 1977.
M. Buchvaldek – J. Sláma – J. Zeman, Slovanské hradiště u Kozárovic. – Der slawische Burgwall bei Kozárovice. Praehistorica VI, Praha 1978.
Varia archaeologica 1. Praehistorica VII, Praha 1978.
Varia archeologica 2 (Sborník k poctě 80. narozenin akademika Jana Filipa – Festschrift Filip). Praehistorica VIII, Praha 1981.
Nástin evropského pravěku (Abriss der europäischen Urgeschichte). Praehistorica IX, Praha 1982.

 

Varia archaeologica 3. Praehistorica X, Praha 1982.
J. Sláma, Střední Čechy v raném středověku. II. Hradiště. – Mittelböhmen im frühen Mittelater. II. Burgwälle. Praehistorica XI, Praha 1986.  Full text (PDF) .

 

M. Buchvaldek, Kultura se šňůrovou keramikou ve střední Evropě I. – Die schnurkeramische Kultur in Mitteleuropa I. Praehistorica XII, Praha 1986. Full Text (PDF)
Varia archaeologica 4. Praehistorica XIII, Praha 1987.
J. Sláma, Střední Čechy v raném středověku. III. Archeologie o počátcích přemyslovského státu. – Central Bohemia in the Early Middle Age. III. Archeology and the Beginnings of the Přemysl Dynasty state. Praehistorica XIV, Praha 1988 (1989). Full text (PDF)
Das Äneolithikum und die früheste Bronzezeit in Mitteleuropa (Acta des XIV. Internationalen Symposiums Prag – Libice 1986). Praehistorica XV, Praha 1989.
Lochenice. Praehistorica XVI, Praha 1990.
Katalogy šňůrové keramiky v Čechách IV-VI. – Kataloge der Schnurkeramik in Böhmen IV-VI. Praehistorica XVII, Praha 1991.

 

Varia archaeologica 5. Praehistorica XVIII, Praha 1991.
Die kontinentaleuropäischen Gruppen der Kultur mit Schnurkeramik, Schnurkeramik – Symposium 1990. Praehistorica XIX, Praha 1992.
J. Winiger, Dendrodatierte Schnurkeramik der Schweiz. Katalogy šňůrové keramiky v Čechách VII-VIII. – Kataloge der Schnurkeramik in Böhmen VII-VIII. Praehistorica XX, Praha 1993.
Varia Archaeologica 6. Praehistorica XXI, Praha 1994.
Varia Archaeologica 7. Praehistorica XXII, Praha 1997.
Praehistorica XXIII (Varia), Praha 1998.
Miroslav Buchvaldek – Lubomír Košnar – Andreas Lippert (Hrsg.): Archeologický atlas pravěké Evropy – Archaeological Atlas zur prähistorischen Archäologie Europas – Arcaheological atlas of prehistoric Europe – Archéologique de l’Europe préhistorique (Praehistorica XXVII).

Praha 2007, ISBN 978-80-246-0774-0.
Výjimečný projekt, který inicioval prof. Miroslav Buchvaldek a na němž spolupracovali odborníci z Ústavů pro pravěk a ranou dobu dějinnou filozofických fakult univerzit v Praze a Vídni. Na podkladových materiálech se podíleli odborníci z celé Evropy v průběhu let 1995-2003. Atlas podává přehled vývoje, trvání a významu jednotlivých kultur s vyznačením nalezišť po celé Evropě.

M. Popelka – R. Šmidtová (eds.), Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. Sborník referátů z 28. zasedání badatelů pro výzkum neolitu a eneolitu (nejen) Čech, Moravy a Slovenska, Mělník 28.9. – 1.10. 2009. Praha 2011. Praehistorica 29 (obsah), Praha 2011.

 

Linda Hroníková, Traseologická analýza neolitické štípané industrie z lokalit Bylany, Miskovice, Mšeno a Tachlovice. Praehistorica XXX/1, Praha 2012. Full text (PDF) 
Další svazek Praehistorica je věnován traseologické analýze štípané industrie. Kamenné artefakty jsou velmi důležitou a často i jedinou součástí archeologických nálezů, která může poskytovat informace o populacích pravěku. Studium štípané industrie, zejména funkce kamenných nástrojů, je proto jedním z hlavních způsobů,  jak lépe pochopit pravěkou společnost. Autorka se ve svém příspěvku zaměřuje na několik témat. V první části se věnuje historii a současnému stavu analýzy mikro pracovních stop, včetně podrobného popisu use-wear metody (sledování stop opotřebení).  Další část je založena na široké problematice kontaktních materiálů v souvislosti s analýzou stop opotřebení a antropologie. Třetí část shrnuje hlavní poznatky o období neolitu, především o životě lidí a znalosti o jejich kamenné industrii, která tvoří rámec jejich hmotné kultury, komentované v další kapitole. Tato kapitola je také věnována popisu čtyř vybraných archeologických lokalit z Čech –  Bylany (okres Kutná Hora), Miskovice (okres Kutná Hora), Mšeno (okres Mělník) a Tachlovice (okres Beroun). Tento oddíl precizně představuje výsledky použití use-wear analýzy, provedené na kolekci 816 štípaných artefaktů a jejich interpretaci. Údaje, získané prostřednictvím této analýzy, jsou srovnány s výsledky, publikovanými ostatními traseology a diskutovány v kontextu středoevropského neolitu.
Zuzana Bláhová-Sklenářová, Obytné stavby doby bronzové – otázky stavebního a konstrukčního vývoje. Praehistorica XXX/2, Praha 2012. Full text (PDF) 
Další svazek Praehistorica je upravenou a doplněnou verzí doktorské dizertační práce dr. Bláhové. Předmětem zájmu práce je stavitelství, nikoli architektura a urbanismus,  a to především stavitelství domovní. Text má dvě části, první část obsahuje přehled autorce známých a publikovaných dokladů konstrukčních prvků a systémů. Poznatky shromážděné v první části slouží jako východisko interpretace části druhé, jejímž předmětem je zpracování pozůstatků zástavby, odkrytých při výzkumu sídliště v Turnově-Maškových zahradách.
Popelka, M. – Šmidtová, R. (eds.): Praehistorica 31/1, Praha 2013. Full text (PDF) 
Další svazek Praehistorica obsahuje 2 stati, které určitým způsobem spojuje instituce Národního muzea v Praze. První příspěvek renomovaného českého archeologa Karla Sklenáře seznamuje  čtenáře s osudy archeologa Josefa Ladislava Píče. Další příspěvek chorvatské archeoložky Gordany Divac pak představuje nálezy jantaru ve sbírkách Oddělení pravěku a antického starověku Národního muzea v Praze.
Gringmuth-Dallmer, E. – Klápště, J. (eds.)Tradition – Umgelstaltung – Innovation. Transformationsprozesse im hohen Mittelalter.Praehistorica 31/2, Praha 2014. Full text (PDF) 

Sborník obsahuje 37 příspěvků, rozdělených do pěti tematických okruhů. Tyto okruhy sahají od krajiny, přes vesnice, hrady a města až k hospodářským a sociálním aktivitám, které zanechávají relevantní archeologické svědectví. Podobně pestrý je i okruh autorů. Sahá od nadějných doktorandek a doktorandů k renomovaným badatelům. V tomto smyslu sborník volně navazuje na každoroční setkání doktorandů archeologie středověku z Německa, Polska a České republiky, která se konají od roku 2006.

 

Popelka, M. – Šmidtová, R. (eds.): Výsledky archeologického výzkumu polykulturní lokality Obříství. 1. část. Praehistorica 32/1,  Praha 2014. Full text (PDF) 
Popelka, M. – Šmidtová, R. – Beneš, Z. (eds.): Od Skandzy k Dunaji, od Rýna k Pasłęce. Praehistorica 32/2, Praha 2015.

Sborník vydaný při příležitosti 70. narozenin docenta Lubomíra Košnara obsahuje 23 příspěvků, které jsou většinou věnovány tématům, jimž se doc. Košnar ve své archeologické praxi věnuje.

Popelka, M. – Šmidtová, R. – Burgert, P. – Jílek, J. (eds.): … tenkrát na východě …, sborník k 80. narozeninám Víta Vokolka. Praehistorica 33/1-2, Praha 2017. Full text (PDF) 
Praehistorica 34/1,2, Praha 2019.
Svazek 1 Full texty (PDF) 

 

Úvod > Praehistorica