Postgraduální škola archeologie

Postgraduální škola archeologie je dynamickou platformou, v jejímž rámci doktorandi a pokročilí studenti získávají excelentní oborovou kvalifikaci, podílí se na řešení náročných a týmově koncipovaných výzkumných úkolů, účastní se odborných domácích i zahraničních stáží, terénních výzkumů a prezentují své výsledky v odborných periodikách a na mezinárodních konferencích. Soustavně podporována je příprava badatelských projektů a podávání příslušných grantových žádostí na univerzitní, národní i evropské úrovni. Cílem je rozvíjet kompetence pro široké a zároveň kvalifikované uplatnění absolventů a získat příslušnou praxi v akademické sféře, muzejním sektoru, managementu národního kulturního dědictví a terénním výzkumu.

Postgraduální škola archeologie se opírá o dlouhodobou výzkumnou a pedagogickou spolupráci mezi Ústavem pro archeologii (ÚPA) FF UK a Archeologickým ústavu AV ČR v Praze, v.v.i. (ARUP). Mezi ně patří společně akreditovaný doktorský studijní program, a dále výzkumné projekty, kterých se pod vedením etablovaných vědeckých pracovníků účastní doktorandi a nadaní studenti navazujícího magisterského studia. Dalšími partnerskými institucemi, které zvyšují odborné kompetence studentů formou odborných stáží, jsou Národní památkový ústav (NPÚ), odborné územní pracoviště v Praze, a Národní muzeum (NM).

Postgraduální škola archeologie je tvořena výzkumnými skupinami, soustředěnými do několika strategických programů koordinovaných vědeckými pracovníky z partnerských institucí nebo akademickými pracovníky ÚPA. Každý z těchto programů konceptualizuje klíčové teoretické, metodologické a interpretační problémy, jimž čelí současná archeologie a jež zároveň přitahují společenskou pozornost.

Realizace Postgraduální školy archeologie je finančně podporována univerzitním programem Progres Q09 Historie – Historie – klíč k pochopení globalizovaného světa.

Některé z výzkumných skupin realizují své cíle i prostřednictvím Humanities Research Centres Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Úvod > Postgraduální škola archeologie