Mgr. Zdeněk Šámal

Téma dizertační práce: Transformace krajiny Rakovnicka ve světle hmotných pramenů ve srovnání s novými poznatky detektorové archeologie.

V projektu autor usiluje o syntézu archeologických poznatků, získaných v rámci sledovaného regionu prostřednictvím dlouhodobých systematických detektorových prospekcí a terénních výzkumů.  Opírá se především o informace z lokalit známých ze starších archeologických bádání a lokalit nově objevených, které chronologicky zahrnují dobu bronzovou, laténskou, římskou, stěhování národů a dobu hradištní. Pro metodická a praktická východiska autor využívá zkušeností získaných při shromažďování materiálu k bakalářské a diplomové práci vztahujících se k archeologii bojiště (Rakovník 1620, Lipany 1434).

 

 

Výběr publikačních aktivit

Blažková, K. – Novák, V. – Smíšek, K. – Šámal, Z. 2014: Zlomek sámánovské mince objevený na hradišti Dřevíč (okr. Rakovník) v kontextu raně středověkých českých a moravsko-slezských nálezů islámského stříbra. Numismatický sborník 28/1, 43–56.

Stolz, D.  – Smejtek, L. – Blažková, K. – Hradec, P. –– Šámal, Z. 2015: Středobronzový depot ze Senomat, okr. Rakovník. Archeologie ve středních Čechách 19 (2), 551–571.

Stolz, D. – Blažková, K. – Čibera, J. – Šámal, Z. – Žák, K. 2015: Nové poznatky o hradišti Šance (k. ú. Lhota u Kamenných Žehrovic, okr. Kladno) na základě nedestruktivního průzkumu. Archeologie ve středních Čechách 19 (2), 675–684.

Militká, L. – Šámal, Z. 2017: Nález antoninianu císaře Traiana Decia u Lipan (okr. Kolín), Numismatický sborník 30/1, 114–117.

Militká, L. – Beneš, Z. – Šámal, Z., 2018: Nové pravěké a raně středověké nálezy z areálu bojiště u Lipan, okr. Kolín.  Archeologie ve středních Čechách 22, 663–678.

Urbanová, D. – Havel, D. – Blažková, K. – Knauber, K. – Šámal, Z. 2017: Středověký olověný amulet z hradiště Dřevíč (k.ú. Kozojedy, o. Rakovník). A medieval lead amulet from the Dřevíč hillfort in Central Bohemia. Archeologické rozhledy 69/1, 121–142.
Matoušek, V. – Hrnčiřík, P. – Šámal, Z., 2018: Rozvadov 1621. Výzkum bojiště třicetileté války. České Budějovice: Veduta.

Droberjar, E. – Militký, J. – Šámal, Z. 2018: Germáni a doba římská na Rakovnicku. Katalog k výstavě „Ve stínu impéria“. Muzeum T. G. M. Rakovník.

Blažková, K. – Šámal, Z. – Hrnčiřík, P. – Čibera, J. 2018: Průzkumy bojiště u Rakovníka z roku 1620. In: V. Matoušek – M. Sýkora (eds.): Válečné události 17. – 19. století z interdisciplinární perspektivy. Praha: Togga.

Biederman, J.– Čornej, P.– Militká, L.– Šámal, Z., 2018: Středověké bojiště u Lipan ve světle poznatků historických disciplín a probíhajícího archeologického výzkumu. Historie a vojenství 3, 32–51.
Šámal, Z. 2020: Archeologové na bojišti. Několik poznámek k detektorovému průzkumu rakovnického bojiště z roku 1620. In: K. Blažková a kol. 2011: Bitva u Rakovníka 1620. 2. vydání. Rakovník: Muzeum T. G. M., 50–59.

Profil na Academia.edu

Úvod > Mgr. Zdeněk Šámal