Mgr. Daniel Bursák

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ

2004-2008      bakalářský studijní obor Pravěká a raně středověká archeologie, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK

2008–2010      magisterský studijní obor Pravěká a raně středověká archeologie, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK

2011 – dosud  doktorský studijní program Pravěká a středověká archeologie, Ústav pro archeologii FF UK

Odborné zaměření

doba železná, starší doba římská, sídlení a hospodářská problematika mladšího pravěku

 

Bibliografie

Bursák, D. 2008: Nové doklady osídlení na území Prahy ve starší době římské. Bakalářská diplomová práce, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK Praha.

Bursák, D. 2008: Záchranný archeologický výzkum při stavbě plynovodu na k. ú. Ořech, okr. Praha – západ. Příspěvek k poznání osídlení z časné doby laténské a starší doby římské,  Archaeologica Pragensia 19, 161 – 200.

Bursák, D. 2009: Pozoruhodný nález ze starší doby římské z Prahy-Dolních Počernic. In: Karwowski, M. – Droberjar, E.: Archeologia Barbarzyńców 2008. Collectio Archaeologica Ressoviensis, Tomus XIII. Rzeszów, 453 – 460.

Bursák, D. 2010: Tuchlovicko v době laténské a době římské. Archeologický výzkum z let 1967 a 1968 (A. Knor, J. Zeman). Magisterská diplomová práce, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK Praha.

Bursák, D. 2011: Tuchlovice: dávná minulost uchovaná v mokřadech potoka, Posel z Budče 28, 54 – 55.

Malyková, D. – Bursák, D. – Pecinovská, M. 2011: Nové sídlištní nálezy z doby římské v Praze-Kbelích. In: E. Droberjar (ed.) Archeologie Barbarů 2010: Hroby a pohřebiště Germánů mezi Labem a Dunajem. Studia Archaeologica Suebica I. Olomouc 2011, 397–413.

Bursák, D. – Kloužková, A. 2012: Dvě „provinciálně římské hrnčířské pece“ z Prahy – Bubenče. Výzkum L. Horákové – Jansové z roku 1931, Archaeologica Pragensia 21, 144 – 156.

Bursák, D. 2012: 5. století př. n. l. v Čechách z pohledu archeologie. In: J. Valentová – M. Tisucká (eds.): Ve stínu Olympu. Praha: Národní muzeum, 2012, 6-19. ISBN 978-80-7036-372-0.

Bursák, D. 2014: Keramický soubor ze sídliště starší doby římské u Tuchlovic, okr. Kladno, Zborník slovenského Národného múzea CVI II – 2014 Archeológia 24, 295-302.

Bursák, D.: Pokračování po 120 letech: výzkum J. A. Jíry pro Společnost přátel starožitností českých v Praze-Bubenči a Dejvicích z let 1897 – 1898. Doba laténská a římská“. Archaeologica Pragensia 23.

Bursák, D. – Daněček, D. – Smíšek, K. 2016: Nové kovové nálezy z doby halštatské z hradiště u Minic, okr. Mělník. In: Popelka, M. – Šmidtová, R. – Burgert, P. – Jílek, J. (ed.): … tenkrát na východě … Sborník k 80. narozeninám Víta Vokolka. Praehistorica XXXIII/1-2, 117-129.

Bursák, D. 2016: Pokračování po 120 letech: výzkum J. A. Jíry pro Společnost přátel starožitností českých v Praze-Bubenči a Dejvicích z let 1897–1898. Doba laténská a římská / A continuation after 120 years: J. A. Jíra’s excavation for the Czech Society of Friends of Antiquities at Prague-Bubeneč and Dejvice in 1897–1898. The La Tène and Roman periods. Archaeologica Pragensia 23/2016, 246–301.

Kysela, J. – Bursák, D. – Houfková, P. – Šálková, T. 2017: Stebno-Nouze: pozoruhodný laténský depot z Podbořanska. Archeologické rozhledy 69, 74-108.

Beneš, Z. – Bursák, D. – Jílek, J. 2017: Plaňany-Group in Bohemia. Three Case Studies with an Emphasis on Ceramics. In: A. Michalowski-M. Teska et al. (eds): Settlements Pottery of pre-Roman Iron Age in Central European Barbaricum-new Research Perspectives. Poznań, 41-66.

Studijní cesty

13. – 19. 7. 2009: studijní pobyt v knihovně Römisch – Germanisches Zentralmuseum Mainz (RGZM)

26. – 30. 10. 2010: pracovní setkání na Ústavu archeologie římských provincií (Archäologie der Römischen Provinzen) Univerzity v Kolíně nad Rýnem

8. – 15. 11. 2010: studijní pobyt v knihovně Römisch – Germanisches Zentralmuseum Mainz (RGZM)

Podíl na výuce

Semináře pro hospodářské dějiny pravěku

Profil na Academia.edu

Úvod > Mgr. Daniel Bursák