Aktualizováno! Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky (BZK i SZZK) budou probíhat na Ústavu pro archeologii v období  14. června 2021. Termín pro závazné přihlášení je stanoven do 11. 5. 2021. Přihláška k SZK je závazná, přihlášení k SZK si tedy nelze „rozmyslet“ a zrušit bez relevantního důvodu (který v řádné omluvě bude předán a přijat předsedou komise).

Kontrola plnění povinností k SZK/Uzavření studia do 2. 6. 2021.

Práce odevzdejte do SIS nejpozději 23. května. Jedno pare (stačí i v kroužkové vazbě) prosíme odevzdat při obhajobě členovi komise, který se bude osobně účastnit státní zkoušky.

Posudky budou v SIS k dispozici nejpozději pět dní před obhajobou. Pokud oba posudky navrhují klasifikaci „neprospěl/a“, má student právo od obhajoby odstoupit, nejpozději však tři dny před jejím konáním. Oznámení o odstoupení, v němž
student prohlásí, že se seznámil s posudky, že uznává v nich uvedené výhrady a že na základě hodnocení vedoucího a oponenta považuje za nutné práci přepracovat či doplnit, musí v tomto termínu odeslat v elektronické podobě vedoucímu práce a vedoucímu příslušné základní součásti fakulty a následně nejpozději do dne konání obhajoby v listinné podobě s vlastnoručním podpisem Studijnímu oddělení. Na základě takového prohlášení bude obhajoba klasifikována „neprospěl/a“.

SZK proběhnou, stejně jako v zimě, tzv. hybridní (kombinovanou) formou. Případná distanční forma bude individuálně možná pouze ve vážných odůvodněných případech na základě žádosti studenta a pouze se souhlasem základní součásti.

 

 

Úvod > Nástěnka > Aktualizováno! Státní závěrečné zkoušky